Ansök om stöd för säkrad dricksvattentillgång

På länsstyrelsernas hemsidor finns just nu möjlighet att ansöka om Stöd för säkrad dricksvattentillgång. Kommuner och kommunala bolag kan ansöka om bidrag för åtgärder som förbättrar vattenhushållningen och tillgången till dricksvatten.

SMHI erbjuder flera tjänster kopplade till vattenhushållning, så som prognoser för råvattentillgång samt underlag för avgränsning av vattenskyddsområden och vattenförsörjningsplaner.

Prognoser för råvattentillgång

SMHI erbjuder uppsättning och leverans av dagligen uppdaterade prognoser för yt- och grundvattentäkter för dricksvattenproducenter. Råvattenprognoserna är tio dagar till sex månader långa och presenteras i det nya webbgränssnittet AQUA. Kommunen kan lägga in sina kritiska nivåer och själva testa olika uttagsstrategier för att säkerställa en hållbar dricksvattenleverans till sina kunder.

Prognoser baserade på olika vattenuttag ger även en tidig indikator på om vattentillgången räcker eller om man behöver införa bevattningsförbud. Region Gotland, Nodra och Karlskrona kommun är exempel på kunder som använder SMHIs råvattenprognoser i sin dagliga planering. 

– SMHI kan stötta med mätningar och installation av mätutrustning för daglig indataleverans, datalagring och uppdatering av prognosmodellerna. Vi kan även koppla på utskick av sms- och maillarm för era kritiska vattennivåer och flöden, säger Helen Ivars Grape, produktchef, SMHI.

Exempel från tjänsten Aqua
Exempel på råvattenprognos i AQUA

Underlag för vattenskyddsområden och vattenförsörjningsplaner

SMHI erbjuder även underlag för avgränsning av vattenskyddsområden och vattenförsörjningsplaner.

– Vi erbjuder lokalt anpassade riskbedömningar i sjöar och vattendrag, som underlag för beslut om avgränsning av vattenskyddsområde och föreskrifter. Vi hjälper till med att ta fram underlag som transport- och spridningsberäkningar där vi tar hänsyn till lokala förhållanden i sjöar och vattendrag, säger Jessica Lovell, produktchef, SMHI.

Ett annat viktigt underlag för kommunernas planering är kommunala och regionala vattenförsörjningsplaner, vilka syftar till att peka ut och skydda lämpliga vattenresurser för en säker och långsiktig dricksvattenförsörjning. SMHI kan hjälpa till med att ta fram alla delar som bör ingå i en vattenförsörjningsplan utifrån vägledning från Havs- och vattenmyndigheten.

Kort tid kvar för ansökan

Länsstyrelsernas bidrag kan ges till åtgärder som syftar till bättre vattenhushållning och bättre tillgång till dricksvatten inom till exempel:

  • vattenskyddsområden
  • vattenbesparande åtgärder
  • framtagande av kunskaps- eller planeringsunderlag
  • investering i ny teknik

Sista ansökningsdatum varierar mellan länsstyrelserna. För vissa så är det mycket kort tid kvar, så gå in på länsstyrelsens hemsida, välj er länsstyrelses hemsida och sök på Stöd för säkrad dricksvattentillgång så att ni inte missar ansökningsdatumet för detta.

Hör gärna av er till oss om ni har frågor eller vill ha mer information om våra tjänster inom dricksvatten.

Helen Ivars Grape
Telefon: 011-495 82 20

Carolina Cantone
Telefon: 011-495 83 69

Jessica Lovell                    
Telefon: 011 – 495 89 76