Skräddarsydd tjänst ger beslutsunderlag kring vattenförsörjning

SMHI Aqua är en ny användarvänlig webbaserad tjänst för dricksvattenproducenter och andra aktörer som hanterar vattenresurser, vilket möjliggör beslutsstöd för en hållbar vattenförsörjning.

Prognoser för vattenflöden är viktiga både i lägen då det finns risk för översvämningar och i lägen med risk för torka och vattenbrist. SMHI Aqua är en betaltjänst som utvecklats i nära samarbete med slutanvändarna för att skapa ett så användarvänligt verktyg som möjligt. Tjänsten erbjuder bland annat hydrologisk och meteorologisk realtids- och prognosdata som presenteras på ett lättöverskådligt sätt.

Aqua
Presentation av hydrologiska och meteorologiska observationer från mätstationer i Aqua. Tjänsten visar observationer och prognoser i kartor, diagram och exporterbara tabeller. När du klickar på stationerna i kartan visas data för de senaste tre månaderna i ett diagram. Du kan även se tidsserierna i tabellform och data kan enkelt exporteras till olika standardformat (tillexempel csv eller txt). Förstora Bild

Snabb och överskådlig bedömning av aktuellt läge

SMHI Aqua ger en snabböverskådlig bild av det specifika område som söks fram, ett av de viktiga krav som legat grund för utvecklingen av tjänsten.

– En hydrologisk prognosmodell kan kalibreras för just det vattendrag som är aktuellt för din verksamhet och presentera dagligen uppdaterade prognoser på olika tidsskalor. Detta ger optimalt underlag för att följa befintlig vattendom och hushålla med vattnet i händelse av torka. Prognoser för kommande tio dagar upp till sex månader möjliggör planering både på kort och lång sikt. Om dricksvattenproduktionen kommer från yt-, grundvatten eller avsaltningsverk så kan prognoserna underlätta beslut om när vilken källa ska användas och under hur lång period, säger Helen Ivars Grape, produktchef hydrologi, SMHI.

Prognosmodellen kan även kopplas så att förvarning och larm aktiveras och skickas via sms och e-post vid valda gränsvärden för höga respektive låga nivåer eller flöden.

Aqua swe
Exempel på presentation av säsongsprognoser för grundvattennivåer. Diagrammet visar uppmätta data för de senaste sex månaderna (svart linje) samt prognoser sex månader framåt (grön och blå linje). De två olika prognoserna visar hur nivåer påverkas av två olika framtida uttagsstrategier. Historiska mätningar av grundvattennivåer visas i bakgrunden i olika färger som motsvarar avvikelser från normalt tillstånd (över, nära eller under normalt) Förstora Bild

Anpassningsbar efter olika behov

Användaren av tjänsten kan välja de villkor som är aktuella och kan därefter enkelt följa prognoserna för området. Tjänsten erbjuder även stöttning från SMHIs fältmättekniker som kan hjälpa till genom att etablera nya mätstationer som levererar data i realtid. Data skickas till SMHI där den lagras och sampresenteras med övrig tillgänglig information i Aqua.

– SMHI Aqua kan användas av flera olika användare med flera olika behov. För exempelvis kustnära kommuner kan havet påverka verksamheten och då kan presentationen av havsnivåobservationer i Aqua underlätta planeringsarbetet. Vi har idag flera kommuner, länsstyrelser och företag i Sverige som redan använder verktyget i sin dagliga verksamhet. Exempel på Aqua-kunder är Tekniska Verken, Karlskrona kommun, Husum Pulp, Länsstyrelsen i Jönköping och Jönköpings kommun, avslutar Helen Ivars Grape.

SMHI Aqua utvecklades inom ramen för EU Horizon 2020 projektet Clara och lanserades i mars 2020.