AB Göta kanalbolag integrerar klimatanpassningsarbetet i ordinarie verksamhet

AB Göta kanalbolags mål med det långsiktiga klimatanpassningsarbetet är bibehållen verksamhet på kanalen under de kommande hundra åren. För att säkra kanalens framtid har bolaget integrerat klimatanpassningsarbetet i ordinarie verksamhet. Ett arbete som gett resultat.

AB Göta kanalbolag är ett statligt bolag och har som uppdrag att bevara och återställa kanalen och skapa förutsättningar för turism. Göta kanal är ett stort besöksmål som varje år besöks av miljoner turister.

Ett förändrat klimat kan få konsekvenser för kanalen

Bolagsledningen har identifierat flera klimatrelaterade risker som kan komma att påverka kanalen. Bland annat kan ökade nederbördsmängder påverka vattenståndet i sjöarna att stiga till en nivå över slussportarna. Portarna kan då inte hålla tillbaka vattnet, med resultatet att vattnet strömmar över eller runt slussarna. En förhöjd medeltemperatur kan leda till att mer vatten avdunstar och att vattennivån blir för låg så att djupgående båtar och fartyg inte kan trafikera kanalen. Ett varmare klimat kan dock ge en längre och starkare båtsäsong som gynnar både AB Göta kanalbolag och de företag som är verksamma utmed kanalen.

Breddavlopp vid Göta kanal
Nya, klimatsäkrade, breddavlopp som förhindrar översvämning

Klimatanpassningsarbetet är en del av företagskulturen

Att arbeta förebyggande och ha en prioriterad långtidsplanering framtidssäkrar kanalen, fastigheterna och skogen. Framgångsfaktorn i det hela har varit företagskulturen.

− Vi tror på att arbetet behöver vara en del av det vardagliga arbetet. Det tar tid att knyta ihop det till att vara en del av affärsplanen, men vi är övertygade om att det som gör att det är en hög prioritet i bolaget är att vi sätter klimatfrågorna i en nyttokontext, säger Maria Elken Petterson, ekonomichef.

Att mäta och följa upp samt använda mätningarna för att förbättra planeringen har minskat det akuta arbetet från 40% till 5% och samtidigt reducerat utsläppen från transporter och resor.

Scenarioanalys av framtida klimatrisker och möjligheter

Att integrera klimatförändringar i verksamheten är något som mognat över tid. Under 2022 valde Göta kanalbolags ledningsgrupp att genom en scenarioanalys fördjupa sitt arbete med att förstå hur olika framtidsscenarion kan komma att påverka hela verksamheten. Insikterna från scenarioanalysen användes sedan för att väva in klimatanpassning i den nya och långsiktiga strategin och affärsplanen.

Göta kanal 2.0

2016 påbörjades renoveringsprojektet Göta kanal 2.0 med syftet att säkra kanalens framtid. Renoveringen har skett med en blandning av gamla metoder och ny teknik. Genom att ha att anpassat kanalanläggningen står kanalen nu bättre rustad att hantera framtida klimatförändringar.