Jetströmmar

Jetströmmar är kraftiga vindar som uppträder i tusentals kilometer långa och några hundratal kilometer breda stråk.

Vindhastigheten ligger vanligtvis mellan 30 och 75 m/s men kan i vissa fall vara så kraftiga som 100 - 200 m/s. Vindens riktning är alltid västlig eller nära västlig. Jetströmmarna förekommer företrädelsevis i övre troposfären och stratosfären på 8-10 km höjd, ju högre höjd desto mindre inverkan av markfriktionen.

Jetströmmar orsakas dels av jordrotationens inverkan på atmosfären samt på temperaturskillnader mellan polerna och ekvatorn. Strömmarna är kraftigare och närmare ekvatorn under vintern och svagare och närmare polerna på sommaren.

Vädret i norra Europa påverkas såtillvida att intensiva lågtryck bildas i gränserna mellan de olika luftmassorna. Eftersom jetströmmarna återfinns på relativt hög höjd blir vi inte direkt påverkade, man brukar oftare tala om de fronter som uppstår närmare markytan. Fronterna orsakas i princip av samma faktorer som jetströmmarna.