Stigande hav

Det är många processer som påverkar den globala havsnivåhöjningen. En höjning som enligt FN:s klimatpanel kan bli upp till en meter i slutet av seklet. Den förväntade förändringen i havsvattenståndet påverkar de svenska kusterna i mycket olika grad. 

Filmen Stigande hav - så påverkas Sverige förklarar hur havet stiger och vilka effekter det kan få för samhället. Videon togs fram i samarbete med Norrköpings Visualiseringscenter C, våren 2016.

Havet stiger

Det är många processer som påverkar vattenstånden längs våra kuster som till exempel vattnets temperatur, vind, lufttryck och landhöjning.

En ökad temperatur i atmosfären kan leda till att havets temperatur stiger och därmed utvidgar sig, så kallad termisk expansion. En global uppvärmning kan även leda till att glaciärer och landisar smälter fortare än de byggs på. Följden blir en global höjning av havsvattenståndet.

Upp till en meter

Det senaste århundradet har vattenståndet i havet höjts i en takt som nästan har fördubblats under de senaste 20 åren. 

FNs klimatpanel, IPCC, presenterade i september 2013 den första delen i sin femte utvärderingsrapport. Här redovisas ett stort antal beräkningar av havets stigning fram till slutet av århundradet med perioden 1986-2005 som referens. 

I ett scenario med höga utsläpp av växthusgaser anges ett intervall på 52-98 cm, vilket stämmer förhållandevis väl med den bedömning som hittills tillämpats i Sverige i många sammanhang. Man betonar också att havet med stor sannolikhet kommer att fortsätta att stiga en lång tid efter 2100.

Landhöjning större i norr än söder

På många platser i världen märker man redan idag att havsnivån stiger. I Skandinavien är höjningen inte lika synlig tack vare landhöjningen, som är störst i norr. Detta gör att platser där landhöjningen är stor, exempelvis i Västerbottens kustland, inte kommer att uppleva att havet stiger i nuläget medan man utmed Götalands kuster kommer att utsättas för allt högre havsnivåer.

Stormeffekt

Stormar med hårda vindar innebär ofta att havsnivån tillfälligt stiger kraftigt, ibland med upp till ett par meter. Det här kan orsaka översvämningar längs kusten.

Konsekvenserna av en högre havsnivå blir särskilt påtagliga vid extrema väderhändelser. Frekvens, riktning och styrka hos stormar är avgörande för de mest extrema vattenstånden.

Planera för framtiden

För att skydda oss mot översvämningar måste vi ta hänsyn till både stormeffekter och framtidens havsnivåer i vår samhällsplanering.

Konsekvenser i kustnära områden blir ofta stora eftersom bebyggelse och annan infrastruktur ofta är lokaliserad utmed kusterna. Planering av ett robust samhälle kräver att man förebygger möjliga negativa konsekvenser.

Dessa konsekvenser kan, förutom en ökad risk för översvämning, till exempel vara en ökad risk för skred och ras, ökad kusterosion, höjda grundvattennivåer och saltvatteninträngning.