Maj 2010 - Vattenföring, markvatten och grundvatten

Månaden inleddes i större delen av norra Norrland och Jämtland med låga flöden. I samband med en snabb snösmältning som startade i mitten av månaden steg flödena kraftigt där.

Vattenföring

Månaden inleddes i större delen av norra Norrland och Jämtland med låga flöden. I samband med en snabb snösmältning som startade i mitten av månaden steg flödena kraftigt där, i vissa fall över MHQ. I Svealand har flödena under större delen av månaden legat under det normala medan flödena i Götaland legat kring det normala.

Markvattenhalt

Markvattenhalten i landet var i mitten av maj normal för årstiden med undantag för östra Östergötland samt Södermanland där markvattenhalten var något över normal.

Grundvatten

Grundvattennivåerna har sedan april i allmänhet sjunkit med 10–60 cm i hela Götaland och södra Svealand. I norra Svealand och hela Norrland har nivåerna stigit med 10–150 cm. Förändringarna är normala för årstiden.

Nivåer över eller nära de normala för årstiden dominerade i Sverige. Undantag var de sydligaste delarna av Götaland med nivåer under eller mycket under de normala, samt norra Norrlands fjälltrakter med nivåer under de normala. Det bör dock noteras att lokala avvikelser kan förekomma.

Karta över beräknade markvattenhalt i procent av den normala, 15 maj 2010
Markvattenhalt i procent av den normala, 15 maj 2010 Förstora Bild
Grundvattennivån 15 maj 2010 enligt SGU
Grundvattennivån 15 maj 2010 enligt SGU Förstora Bild