December 2010 - Vattenföring, snötillgång och grundvatten

Trots relativt stora nederbördsmängder i form av snö är det beräknade vatteninnehållet i snön reducerat då snön många gånger varit torr och luftig.

Vattenföring

I de sydöstra delarna låg vattenföringen inledningsvis på en mycket hög nivå. Den hade dock sjunkit sedan slutet på november. Liksom vid övriga stationer så sjönk vattenföringen under månaden. På många stationer var vattenföringen under eller långt under den för månaden normala.

Snötillgång

I mitten av månaden var hela Sverige täckt av snö. Mest snö fanns i Norrlands fjälltrakter och östra Götaland. I sydligaste Svealand samt hela Götaland var mängden snö mycket över det normala för årstiden.
 
I stora delar av Norrlands inland var snömängden däremot mindre än normalt. Trots relativt stora nederbördsmängder i form av snö är det beräknade vatteninnehållet i snön reducerat då snön många gånger varit torr och luftig.

Grundvattennivån

Grundvattennivåerna har sedan november sjunkit med 10 – 50 cm i större delen av landet. Undantaget är sydöstra Svealand och södra Götaland där nivåerna istället stigit med några tiotal centimeter.

Större delen av Götaland samt mellersta och östra Svealand hade nivåer över de normala för årstiden. I ett område från mellersta Norrlands fjälltrakter till Tornedalen var nivåerna något under de normala.

Snötäckets beräknade vattenvärde 15 december 2010
Karta över snöns beräknade vattenvärde, 15 december Förstora Bild
Grundvattennivån 15 december 2010 enligt SGU
Karta över grundvattennivåer 15 december 2010 enligt SGU Förstora Bild