December 2006 - Vattenföring, markvatten och grundvatten

I södra och västra Sverige har vattenföringen varit mycket över normala, speciellt i Göteborgsområdet orsakade flödena stora problem. Endast norra Sverige var snötäckt och grundvattennivåerna har sedan november stigit i större delen av landet med ungefär en halv meter.

Vattenföring

I norra Norrland var vattenföringen i allmänhet nära den för årstiden normala. I övriga delar av Norrland och i östra Sverige i övrigt var vattenföringen över den normala i början av månaden för att sedan sjunka.

I södra och västra Sverige har vattenföringen under månaden varit mycket över den för årstiden normala med kulmen i mitten av månaden. Speciellt i Göteborgsområdet orsakade flödena stora problem.

Snötillgången

Endast norra Sverige var snötäckt. Snötillgången var där på många håll över den normala för årstiden. Vid kusten var snötäcket mindre än normalt.

Grundvattennivån

Grundvattennivåerna har sedan november stigit i större delen av landet med ungefär en halv meter, vilket var mer än normalt för årstiden. I norra delarna av Norrland var dock nivåerna i stort sett oförändrade.
 
Den senaste tidens stora nederbördsmängder har medfört att nivåerna var över eller mycket över de normala för årstiden i praktiskt taget hela landet. I den nordligaste delen av landet var dock nivåerna normala.

Grundvattennivån 15 december 2006 enligt SGU
Grundvattennivån 15 december 2006 enligt SGU Förstora Bild
Snötäckets beräknade vattenvärde 21 december
Snötäckets beräknade vattenvärde 21 december Förstora Bild