Augusti 2005 - Vattenföring, markvatten och grundvatten

Grundvattennivåerna var för årstiden över eller mycket över de normala i hela landet. I vattendragen i södra Sverige har vattenföringen varit låg men för månaden normal, i de norrländska vattendragen var den normal. Markvattenhalten var över den normala i nästan hela landet.

Vattenföring

I vattendragen i södra Sverige har vattenföringen varit låg men för månaden normal. I de norrländska vattendragen har vattenföringen varit över den normala, i några mycket över den normala, i samband med kraftiga regn. I de nordligaste fjällvattendragen har vattenföringen varit normal för årstiden.

Markvattenhalten

Markvattenhalten var över den normala i nästan hela landet förutom västra Svealand samt fjälltrakterna där markvattenhalterna var normala. Markvattenhalterna var mycket över de normala i södra Norrlands kust och inland, östra Svealand samt nordöstra Götaland

Grundvattennivån

Nivåerna var för årstiden över eller mycket över de normala i praktiskt taget hela landet. I delar av fjällkedjan har noterats något lägre nivåer än de normala. Grundvattensituationen var mycket god i praktiskt taget hela landet.

Grundvattennivån 15 augusti 2005 enligt SGU
Grundvattennivån 15 augusti 2005 enligt SGU Förstora Bild
Karta över beräknade markvattenhalt i procent av den normala, 21 augusti 2005
Markvattenhalt i procent av den normala, 21 augusti 2005 Förstora Bild