Maj 2023 - Svåra översvämningar i Italien

Maj 2023 blev en av de varmaste majmånaderna globalt och havsvattnet var rekordvarmt för en majmånad. De allra största temperaturöverskotten återfanns i norra Nordamerika där det i Kanada utbröt omfattande skogsbränder. I Sydeuropa var det en ovanligt regnig majmånad med svåra översvämningar inte minst i den italienska provinsen Emilia Romagna. I Arktis gick avsmältningen av havsisen förhållandevis långsamt medan havsisen runt Antarktis hade en rekordlåg utbredning för årstiden.

Global temperatur

Bilden visar en världskarta med medeltemperaturens avvikelse från det normala i maj 2023.
Global temperaturanomali (vänster bild) i maj 2023 samt för Europa (höger bild). Avvikelserna avser normalperioden 1991-2020. Källa: ECMWF, Copernicus Climate Change Service. Förstora Bild

Enligt Copernicus Climate Change Service hamnar maj 2023 på delad andra plats bland de varmaste majmånaderna globalt. I maj 2016 och 2017 var det praktiskt taget samma globala medeltemperatur som i år, medan det var varmare i maj 2020.

Världshavens yttemperatur var i isfria delar den hittills högsta som registrerats för en majmånad.

Bilden visar diagram med temperaturens avvikelse från det normala från 1979 fram till maj 2023.
Månadsvis temperaturavvikelse globalt och i Europa från januari 1979 till maj 2023 jämfört med medelvärdet för 1991-2020. De svarta staplarna visar avvikelsen för respektive majmånad. Källa: ECMWF, Copernicus Climate Change Service. Förstora Bild

Europa - Svåra översvämningar i Emilia Romagna i Italien

I Europa var det en jämn fördelning mellan kalla och varma områden, vilket bidrog till att medeltemperaturen över kontinenten som helhet hamnade rätt nära normalvärdet för perioden 1991-2020.

Förhållandevis varmast var det i de norra delarna av europeiska Ryssland. Även i västra Europa var det i allmänhet lite varmare än normalt.

På Iberiska halvön var det dock inte så stora temperaturöverskott som under den extremt varma aprilmånaden. Maj månads högsta temperatur i Europa, 37,9° i Coín i Spanien den 9 maj, blev därför något lägre än den allra högsta temperaturen i april, vilket inte tillhör vanligheterna.

Den 10 maj var det -18,2° vid Capanna Margherita på 4386 meters höjd i italienska Alperna. I nivåer under 1000 meters höjd var det -15,7° i Filefjell i Norge den 5 maj.

Bilden visar en karta över Europa med medellufttrycket i maj 2023.
Medellufttryck i Europa i maj 2023. Foto SMHI Förstora Bild

Kartan över medellufttrycket i maj 2023 visar ett markant högtrycksområde över Brittiska öarna, norra delen av kontinenten och södra Skandinavien. I dessa områden var det i allmänhet torrare eller mycket torrare än normalt.

Översvämningar i Italien

I Sydeuropa var det däremot på många håll regnigare än det normalt är i maj månad. Inte minst Italien drabbades av kraftiga regn och svåra översvämningar vid flera tillfällen i början och mitten av månaden. Det gäller i synnerhet provinsen Emilia Romagna kring Bologna. Där rapporterade stationen Monte Albano 261 mm på två dygn den 16-17 maj.

Inte bara Italien drabbades av skyfall och översvämningar utan det gjorde också exempelvis Kroatien. Där uppmätte Gračac 256,4 mm den 15 maj. Detta är enligt den kroatiska vädertjänsten nytt kroatiskt rekord för dygnsnederbörd i maj samt den åttonde största dygnsmängden i landet oavsett månad.

Bilden visar en tabell med de tio största dygnsnederbördsmängderna i Kroatien.
De tio största dygnsnederbördsmängderna i Kroatien. Källa: Kroatiska vädertjänsten (DHMZ) Förstora Bild

 

Nordamerika - Mycket varm majmånad i Kanada

I stora delar av Kanada och nordvästra USA var maj 2023 rekordvarm. Kring Hudson Bay och vidare åt sydväst var det på sina håll temperaturöverskott på drygt fem grader jämfört med normalperioden 1991-2020.

I USA var det för delstaten Washington i nordväst den allra varmaste majmånaden hittills. I delstaten South Carolina i sydöstra USA var årets maj däremot din tionde kyligaste.

Bilden visar en karta över USA med temperaturranking delstatsvis i maj 2023.
Temperaturranking delstatsvis i USA i maj 2023. Källa: Amerikanska vädertjänsten (NOAA). Förstora Bild

Den 19 maj uppmättes 45,0° i Death Valley i Kalifornien. Vid Denali Base Camp i Alaska (cirka 4400 möh) registrerades -32,2° (-26°F) den 2 maj. I lägre höjdnivåer hade Kugluktuk i nordvästra Kanada -16,6° på månadens första dag.

På många håll i Nordamerika var det även mycket torrt i maj och omfattande skogsbränder bröt ut i Kanada (mer om detta i junikrönikan).

Det var inte så många rapporter om riktigt stora regnmängder. Men den 21 maj föll 100-200 mm regn på flera håll på Puerto Rico, som mest 212 mm i Villalba.

Asien - Lite kyligare än normalt i de centrala delarna

I de centrala delarna, framför allt från norra Indien upp mot Mongoliet, rådde i genomsnitt kyligare väder än normalt. I övrigt var det i allmänhet en varm majmånad med de största temperaturöverskotten i nordvästra Sibirien.

I Sydostasien rapporterades ett antal nya värmerekord. Till exempel nytt vietnamesiskt värmerekord med 44,2° i Tuong Durong den 7 maj och nytt värmerekord för Laos med 43,5° i Luang Prabang den 6 och 7 maj.

Allra varmast var det den 21 maj med 49,0° i Jacobabad i Pakistan, medan Deputatskij i nordöstra Sibirien rapporterade -29,3° den 9 maj.

Tropiska cykloner

I början av månaden bildades Mocha på Indiska oceanen och den rörde sig sedan på en nordostlig bana in över Myanmar. Mocha nådde den högsta kategorin 5, vilket är mycket ovanligt för tropiska orkaner i Indiska oceanen. Minst 460 människoliv krävdes i Myanmar i samband med Mocha.

Bilden visar en kartbild med banan för den tropiska cyklonen Mocha.
Bana för den tropiska cyklonen Mocha. Källa: WMO. Förstora Bild

Den 7 maj uppmättes 356 mm i Yanase i Japan men detta var inte kopplat till någon tropisk cyklon.

Arktis - Kall majmånad i centrala delen

I de centrala delarna av Arktis ner mot Grönland var det en majmånad lite kallare än normalt. Avsmältningen av den arktiska havsisen var något långsammare än normalt inledningsvis men avsmältningstakten ökade i slutet av maj. För havsisen som helhet var isutbredningen den trettonde lägsta.

-40,8° rapporterades den 2 maj från Geosummit (cirka 3200 möh) inne på den grönländska inlandsisen. I lägre höjdnivåer var det -27,7° vid Verlegenhuken på nordligaste Svalbard på månadens första dag.

I vissa delar av Arktis var dock månaden betydligt varmare än normalt. Det gäller framför allt östra delen av kanadensiska Arktis och västra delen av ryska Arktis. Den 24 maj uppmättes 15,5° i Malye Karmakuly på Novaya Zemlya i ryska Arktis.

Bilden visar kartor för temperaturavvikelse i Arktis respektive Antarktis i maj 2023.
Temperaturavvikelse i maj 2023 för Arktis (vänster bild) och Antarktis (höger bild) relativt normalperioden 1991-2020. Källa: ECMWF, Copernicus Climate Change Service. Förstora Bild

Antarktis - Mycket svag tillväxt av havsisen

Tillväxten av havsisen under maj var svag och den sammanlagda isutbredningen under månaden var den lägsta som hittills observerats för en majmånad. Detta trots att havsområdena väster om Antarktiska halvön var kallare än normalt.

Från Antarktiska halvön och österut över Weddellhavet var dock maj varmare eller mycket varmare än normalt. Som så ofta var det Base Esperanza på den Antarktiska halvön som stod för kontinentens högsta temperatur med 8,5° den 14 maj.

Kallast var det vid basen Vostok (3488 möh) med -78,6° den 13 maj.

Bilden visar ett diagram med daglig isutbredning kring Antarktis de senaste åren.
Daglig utbredning av havsisen runt Antarktis. Den streckade linjen visar utbredning år 2014 då isutbredningen var rekordstor. Källa National Snow & Ice Data Center. Förstora Bild

Sydamerika - Övervägande varmt

Över större delen av den sydamerikanska kontinenten var maj varmare än normalt. De allra högsta temperaturerna förekom norr om ekvatorn, där det den 6 maj rapporterades 41,0° från El Guamo i Colombia.

Den 22 maj rapporterades -18,0° från Mazo Cruz (cirka 4000 möh) i peruanska Anderna.

Det fanns omväxlande torra och blöta områden i Sydamerika. Under en 24-timmarsperiod föll 202 mm över Itaituba i Brasilien.

Bilden visar en världskarta med nederbördens avvikelse från det normala i maj 2023.
Preliminär global nederbördsanomali i maj 2023. Källa: DWD (GPCC). Förstora Bild

Afrika - Varmt i centrala delarna

Medan maj var lite kyligare än normalt i Nordafrika och södra Sydafrika, så var det i övrigt i allmänhet en varm eller mycket varm majmånad.

Faya i Tchad rapporterade hela 47,8° den 25 maj medan Sutherland i Sydafrika hade -7,1° den 19 maj.

I början av månaden förekom kraftiga regn och översvämningar i flera länder i södra och centrala Afrika, däribland Ruanda, Uganda och Kongo-Kinshasa. I det sistnämnda landet krävdes omkring 400 dödsoffer.

Australien/Oceanien - Torr och kylig månad i Australien

Högtrycksbetonat väder bidrog till att ge Australien den näst torraste majmånaden i en statistik som sträcker sig tillbaka till år 1900. Den allra torraste majmånaden i Australien var maj 2008. I delstaten Western Australia var dock årets maj den allra torraste.

Det högtrycksbetonade vädret bidrog även till att månaden blev kyligare än normalt i Australien. Det gäller i synnerhet för minimitemperaturen som för landet som helhet var den lägsta i maj sedan 1944.

Allra kallast var det den 28 maj då Woolbrook i delstaten New South Wales hade -9,0°. Varmast var det den 5 och 7 maj då Mount Bundey i Northern Territory hade 36,3°.

Varm och blöt månad i Nya Zeeland

Majvädret i Nya Zeeland var det omvända jämfört med Australien. Där upplevde man den varmaste majmånaden hittills enligt Nya Zeelands vädertjänst. Framför allt under den första veckan var det ovanligt höga temperaturer med rekord på flera håll. Nya Zeelands högsta temperatur under deras avslutande höstmånad var 27,0° i Waiau den 3 maj.

Det var även en mycket nederbördsrik majmånad med stora mängder under framför allt inledningen av månaden. Den största dygnsmängden var 241 mm i Milford Sound den 2 maj, vilket för övrigt är den tredje största dygnsmängden i maj i stationens snart hundraåriga historia.

Den tropiska orkanen Mawar

Det kraftfullaste tropiska ovädret på västra Stilla havet denna månad var Mawar som bildades den 20 maj. Mawar intensifierades snabbt till en kategori 4-orkan när den passerade strax norr om Guam. Sedan intensifierades den ytterligare och nådde den högsta kategorin 5. I samband med passagen av Guam rapporterades 385 mm från stationen Inalahan Bay den 24 maj och det förekom privata mätningar över 500 mm på Guam.

Den japanska vädertjänsten analyserade ett lägsta lufttryck i Mawars centrum till 905 hPa, vilket är det näst lägsta lufttrycket för en tropisk cyklon i maj månad.

Mawar blev långlivad och svängde efterhand upp mot Japan (mer om detta i junikrönikan).

Extremvärden:

- De extremvärden som angetts för olika världsdelar är preliminära och har i allmänhet inte hunnit slutgranskas av de nationella vädertjänsterna.

Källor:

- Analyser och observationer från nationella meteorologiska instituts och forskningsinstitutioners webbsidor och sociala medier samt från det ordinarie globala observationsutbytet.