Juli 2023 - Globalt sett den varmaste julimånaden hittills

Den globala medeltemperaturen i juli 2023 var högre än för någon annan månad enligt Copernicus Climate Change Service. Till detta bidrog inte minst rekordhöga temperaturer på många håll i världshaven. I Sydeuropa präglades juli av hetta och torka medan Nordeuropa hade förhållandevis svalt.

Global temperatur

Bilden visar en världskarta med temperaturanomalier under juli 2023.
Global temperaturanomali (vänster bild) i juli 2023 samt för Europa (höger bild). Avvikelserna avser normalperioden 1991-2020. Källa: ECMWF, Copernicus Climate Change Service. Förstora Bild

Den globala medeltemperaturen i juli 2023 var i absoluta tal högre än för någon annan månad och det gäller även avvikelsen från normalvärdet för perioden 1991-2020. Det innebar en medeltemperatur omkring 1,5° över den för förindustriell period 1850-1900. Detta enligt beräkningar av Copernicus Climate Change Service.

Den tidigare största avvikelsen från normalvärdet för respektive månad var i februari 2016. Men eftersom det var en vintermånad med norra halvklotets landområden nedkylda, så innebar det en i absoluta tal lägre global medeltemperatur än den under sommarmånaden juli 2023.

Bilden visar stapeldiagram med månadsvisa temperaturanomalier globalt samt för Europa.
Månadsvis temperaturavvikelse globalt och i Europa från januari 1979 till juli 2023 jämfört med medelvärdet för 1991-2020. De svarta staplarna visar avvikelsen för respektive julimånad. Källa: ECMWF, Copernicus Climate Change Service. Förstora Bild

Europa - Rekordartad hetta i Sydeuropa

Medan Medelhavsområdet dominerades av högtryck och hetta i juli, så täcktes Brittiska öarna och Nordeuropa av ett omfattande lågtrycksområde i genomsnitt.

Bilden visar en karta med medellufttrycket i Europa i juli 2023.
Medellufttryck i Europa i juli 2023. Illustration SMHI Förstora Bild

Det innebar förhållandevis svalt väder i de norra delarna av Europa med dominerande västliga och sydvästliga vindar med stora regnmängder i Danmark och sydvästra Sverige. Enligt den danska vädertjänsten var årets juli den regnigaste i Danmark sedan nationell statistik inleddes 1874.

Skogsbränder och värmerekord i Sydeuropa

I Medelhavsområdet rådde diametralt motsatta väderförhållanden under juli med högtryck, torka och stark hetta.

Ett antal nya värmerekord noterades. Den 24 juli hade Jerzu och Lotzorai på Sardinien 48,2°, vilket innebär preliminärt europeiskt värmerekord för juli månad. Fem dagar tidigare den 19 juli hade Donori på Sardinien 47,7°.

I övrigt kan nämnas 47,8° i Siracusa på Sicilien den 24 juli och 45,4° i Figueres, vilket innebar nytt värmerekord för den spanska provinsen Katalonien.

Kraftiga skogsbränder och naturbränder utbröt efterhand. Värst drabbades Grekland där inte minst turistön Rhodos hade mycket omfattande bränder.

Eftersom de kalla och varma områdena i Europa delvis kompenserade varandra så innebar det att juli 2023 hamnade på fjortonde plats bland de varmaste julimånaderna i Europa. Juli 2010 är den hittills varmaste. 

Sommaroväder med rekordhagel

I gränszonen mellan de olika luftmassorna i nord och syd förekom vid flera tillfällen mycket kraftiga oväder.

Det började den 5 juli när ovädret med namnet Poly gav orkanbyar med stora skador i Nederländerna. Vindbyar upp till 41 m/s registrerades vid stationen Ijmuiden vid kusten väster om Amsterdam. Det medförde omfattande skador och störningar i samhället.

Kanske mest uppmärksammat blev de för europeiska förhållanden rekordstora hagel som föll över norra Italien vid ett par tillfällen. Det började med ett hagel på 16 cm i diameter den 19 juli i Carmignano di Brenta och följdes den 24 juli av ett hagel med en diameter på 19 cm i Azzano Decimo. Det är europeiskt rekord enligt European Severe Weather Database (ESWD).

Samtidigt rådde låga temperaturer på hög höjd. Stationen Capanna Margherita på cirka 4400 meters höjd i italienska Alperna hade -13,7° den 26 juli.

Nordamerika - Mycket regn i nordöstra USA

Ett område i centrala delarna av USA och Kanada hade normal eller något under normal julimedeltemperatur. I övrigt var det varmt eller mycket varmt väder som dominerade.

Bilden visar en karta med temperaturranking delstatsvis i juli 2023.
Temperaturranking delstatsvis i USA i juli 2023. 129 = varmast i en mätserie sedan 1895. Källa: Amerikanska vädertjänsten (NOAA). Förstora Bild

I delstaterna Arizona, New Mexico, Florida och Maine var juli 2023 den hittills varmaste julimånaden enligt den amerikanska vädertjänsten NOAA. För Arizonas del var det även den tredje torraste juli.

I Death Valley i Kalifornien uppmättes 53,3° (128°F) den 16 juli. En närliggande automatstation i Saratoga Spring kom upp i 53,9° (129°F) samma dag.

I Mexiko uppmättes vid två tillfällen, den 19 och 25 juli 51,1° i Mexicali nära gränsen mot USA, vilket enligt den mexikanska vädertjänsten är en knapp grad från deras nationella värmerekord för juli.

Bilden visar en tweet från den mexikanska vädertjänsten (med några höga temperaturuppgifter.
Tweet från den mexikanska vädertjänsten (Conagua). Förstora Bild

Det förekom mycket höga temperaturer även långt norrut i Kanada. Norman Wells (på ungefär samma breddgrad som Luleå) hade 37,9° den 8 juli.

Samma dygn den 8 juli registrerades -17,8° (0°F) vid Denali Foot Camp i Alaska (ca 4300 möh). I något lägre höjdnivåer kan nämnas -3,3° (26°F) den 19 juli i Mackay i den amerikanska delstaten Idaho.

Kraftiga regn i Kentucky

Under sommarmånaden juli med mycket värme och fukt förekommer alltid tillfällen med mycket regn på kort tid. Den 19 juli rapporterades ett preliminärt nytt delstatsrekord för Kentucky med 286,5 mm på 24 timmar i Mayfield.

En vecka tidigare hade skyfall och översvämningar föranlett undantagstillstånd i delstaterna Vermont och New york i nordöstra USA. För flera delstater i nordöstra USA var juli 2023 en av de tre blötaste julimånader man uppmätt. 

Kanske ännu mer ovanligt var regn i samma storleksordning i den kanadensiska provinsen Nova Scotia, där det förekom dygnsmängder kring 200 mm den 22 juli.

Tropiska cykloner - Don säsongens första tropiska orkan

I mitten av juli bildades Don som månadens enda namngivna tropiska cyklon på Atlanten. Don utvecklades dock kortvarigt till en tropisk orkan men höll sig ute över öppet hav.

Satellitbild från den 23 juli 2023 med den tropiska cyklonen Don på västra Atlanten.
Satellitbild från klockan 12 den 23 juli 2023 med den tropiska cyklonen Don på västra Atlanten. Källa: EUMETSAT. Illustration SMHI Förstora Bild

Asien - Regnrekord i Peking

Juli var varmare än normalt över största delen av den asiatiska kontinenten. Men i bland annat Pakistan och nordvästra Indien dämpades temperaturen av kraftigare monsunregn än normalt.

Den allra högsta temperaturen återfanns förhållandevis långt norrut, nämligen kring Turfanbäckenet i nordvästra Kina som delvis ligger under havsytans nivå. Där kom automatstationen Sanbao upp i 52,2° den 16 juli, vilket är nytt kinesiskt värmerekord. Bland övriga temperaturer över 50° kan nämnas 51,2° i Omidyeh-Aghajari i Iran den 14 juli.

Bilden visar en världskarta med nederbördens avvikelse från det normala i juli 2023.
Preliminär global nederbördsanomali i juli 2023. Källa: DWD (GPCC). Förstora Bild

Tropiska cykloner - Regnrekord i Peking

I mitten av månaden gick den tropiska cyklonen Talim in mot sydligaste Kina och nordligaste Vietnam.

Betydligt kraftfullare, inte minst när det gäller regnmängderna, var Doksuri som i slutet av månaden berörde norra Filippinerna, Taiwan och östra Kina. Stationen Xidawushan i Taiwan rapporterade 665 mm den 26 juli och den 29 juli föll 685 mm över Lincheng i den kinesiska provinsen Hebei.

Sett över hela cyklonpassagen fick Kinas huvudstad Peking 744,8 mm den 29 juli-2 augusti, vilket är rekord sedan statistiken inleddes för 140 år sedan. 

Arktis - Meteorologisk sommarmånad på Svalbard

I Arktis var havsisens genomsnittliga utbredning under juli den tolfte lägsta och ungefär jämförbar med förra årets juli. Det rådde rätt stora regionala skillnader i isutbredningen. I slutet av månaden var det förhållandevis lite is norr om Alaska och nordvästra Kanada samt norr om östra Sibirien. Däremot var det för årstiden ungefär normal isutbredning mellan Grönland och Svalbard.

Bilden visar en karta med isutbredning i Arktis den 1 augusti 2023 med en ljnje för den normala utbredningen.
Isutbredning i Arktis den 1 augusti med en linje för den normala utbredningen för perioden 1981-2010. Källa: National Snow & Ice Data Center. Förstora Bild

Enligt den norska vädertjänsten rapporterades för första gången månadsmedeltemperatur på 10 grader på Svalbard, det vill säga meteorologisk sommartemperatur enligt vår definition. Det gällde Svalbard lufthavn med 10,1° i julimedeltemperatur och Pyramiden med 10,0°.

På den kanadensiska sidan av Arktis rapporterade Bernard Harbour på Sutton Island (strax norr om fastlandskusten) 28,2° den 17 juli. På den ryska sidan av Arktis hade Mys Sterlegova 26,0° den 29 juli.

Vid Geosummit (cirka 3200 möh) på det inre av Grönland uppmättes -22,9° den 15 juli. I lägre höjdnivåer hade Fedorova på Taymyrhalvöns nordspets -3,8° den 14 juli.

Antarktis - Mycket låg isutbredning men kallt på det inre av kontinenten

Isutbredningen kring Antarktis var betydligt lägre än någon annan julimånad i en statistik tillbaks till 1979. Det rådde ändå en viss tillväxt av havsisen. Juli är trots allt mitt i vintern på södra halvklotet.

På det inre av Antarktis var månaden på många håll kallare än normalt med flera tillfällen med mycket låga temperaturer. Vid basen Concordia (cirka 3200 möh) uppmättes -83,2° den 25 juli, vilket är den lägsta temperaturen där sedan 2017.

Varmast med 8,7° var det vid basen Vernadsky på Antarktiska halvön den 2 juli.

Bilden visar kartor för temperaturavvikelse i Arktis respektive Antarktis i juli 2023.
Temperaturavvikelse i juli 2023 för Arktis (vänster bild) och Antarktis (höger bild) relativt normalperioden 1991-2020. Källa: ECMWF, Copernicus Climate Change Service. Förstora Bild

Sydamerika - Varm vintermånad i Sydamerika

I de centrala delarna av Sydamerika ner till mellersta delarna av Argentina och Chile, var månaden 2-4 grader varmare än normalt (referensperiod 1991-2020).

I exempelvis Brasilien var juli 2023 enligt den brasilianska vädertjänsten (INMET)  den hittills varmaste julimånaden i en statistik tillbaks till 1961.

Bilden visar en tweet från den brasilianska vädertjänsten om den rekordvarma julimånaden.
Tweet från den brasilianska vädertjänsten (INMET). Förstora Bild

Trots att juli är en vintermånad på södra halvklotet förekom temperaturer mellan 38 och 40 grader. I samband med ett kalluftsutbrott i mitten av månaden sjönk dock temperaturen till -22,5° i Perito Moreno i sydvästra Argentina.

Delar av bland annat Brasilien och Colombia drabbades av översvämningar under månaden. Den 1 juli fick Medio San Juan i Colombia 195 mm.

Afrika - 50° varmt i Algeriet

Liksom i Sydeuropa var det stora temperaturöverskott även i Nordafrika. Temperaturer över 48° rapporterades många dagar. Den 30 juli hade Hassi-Messaoud och Touggourt i Algeriet 50,3°. 50,0° rapporterades samma dag från Ouargla och nästa dag från Rhourd Nouss, även dessa stationer ligger i Algeriet.

Kallast var det den 10 juli med -11,4° i Frankfort i Sydafrika (ca 1500 möh).

För årstiden ovanligt kraftiga regn berörde den franska ön Réunion i mitten av månaden. Stationen Grand Coude fick 336 mm den 15 juli och på tre dygn uppmätte stationen La Crête 726 mm. Sammanlagt under månaden fick vissa delar av sydvästra Réunion cirka fem gånger den normala regnmängden.

Australien/Oceanien - Varm juli i Nya Zeeland

För Australiens del var det den nionde varmaste julimånaden sedan statistiken startade 1910. Förhållandevis varmast var det i den sydöstra delen av landet, där Tasmanien hade sin hittills varmaste julimånad.

Den högsta temperaturen under månaden var 36,4° i Yampi Sound i delstaten Western Australia på månadens sista dag. Juli är en vintermånad på södra halvklotet varför det var minusgrader nattetid på sina håll. Den lägsta temperaturen blev -10,8° i Glen Innes i destaten New South Wales den 20 juli.

Nederbördsmässigt under juli var Australien uppdelat i en blöt norra halva och en torr södra halva.

Varm julimånad i Nya Zeeland

Liksom i södra Australien var vintermånaden juli varm även i Nya Zeeland. Enligt den Nya Zeeländska vädertjänsten var det nationellt den fjärde varmaste julimånaden.

Det var torrt förutom i den södra och östra delen av Sydön som hade en blöt eller mycket blöt julimånad. Den största dygnsmängden rapporterades från Akaroa vid Sydöns ostkust med 199 mm den 22 juli.

Den tropiska cyklonen Calvin berörde Hawaii

I mitten av månaden rörde sig den tropiska cyklonen Calvin västerut på de östra delarna av Stilla havet. I samband med detta fick stationen Honolii Stream på östra Hawaii 221 mm den 19 juli. Annars var det på många håll i Hawaii en ganska torr julimånad.

Extremvärden:

- De extremvärden som angetts för olika världsdelar är preliminära och har i allmänhet inte hunnit slutgranskas av de nationella vädertjänsterna.

Källor:

- Analyser och observationer från nationella meteorologiska instituts och forskningsinstitutioners webbsidor och sociala medier samt från det ordinarie globala observationsutbytet.