Februari 2010 - Vattenföring, snötillgång och grundvatten

Under slutet av februari kom en del nederbörd i form av regn i framför allt södra Sverige. I dessa vattendrag ökade därför vattenflödet något i slutet av månaden.

Vattenföring

Under slutet av februari kom en del nederbörd i form av regn i framför allt södra Sverige. I dessa vattendrag ökade därför vattenflödet något i slutet av månaden.

I Götaland och i fjällkedjan var vattenflödet under eller nära det normala för månaden medan det i övriga delar av landet var runt det normala eller över det normala.

Snötillgång

Ett sammanhängande snötäcke täckte hela landet förutom de sydligaste delarna av Skåne. I de inre delarna av Lappland, i delar av södra Norrlands kustland, i fjälltrakterna i norra Dalarna och i Härjedalen, samt i södra Värmland var snömagasinet nära det normala för årstiden.

I östra Svealand och större delen av Götaland, förutom Skåne, var snömagasinet över det normala. I resten av landet, inklusive stora delar av fjällkedjan, var snömagasinet under det normala.

Grundvatten

Grundvattennivåerna har sedan januari månad sjunkit med 10-50 cm i praktiskt taget hela landet. Undantaget är de östra delarna av Götaland där nivåerna stigit med 5–15 cm.

Södra och västra Götaland hade nivåer mycket under de normala för årstiden. I större delen av Götaland, östra Svealand samt i de nordligaste delarna av Norrland var nivåerna under de normala. Södra och mellersta Norrland dominerades av nivåer över de normala.

Snötäckets beräknade vattenvärde 15 februari 2010
Snöns beräknade vattenvärde, 15 februari 2010 Förstora Bild
Grundvattennivån 15 februari 2010 enligt SGU
Grundvattennivåer 15 februari 2010 enligt SGU Förstora Bild