Februari 2010 - Vattenföring, snötillgång och grundvatten

Under slutet av februari kom en del nederbörd i form av regn i framför allt södra Sverige. I dessa vattendrag ökade därför vattenflödet något i slutet av månaden.

Vattenföring

Under slutet av februari kom en del nederbörd i form av regn i framför allt södra Sverige. I dessa vattendrag ökade därför vattenflödet något i slutet av månaden.

I Götaland och i fjällkedjan var vattenflödet under eller nära det normala för månaden medan det i övriga delar av landet var runt det normala eller över det normala.

Snötillgång

Ett sammanhängande snötäcke täckte hela landet förutom de sydligaste delarna av Skåne. I de inre delarna av Lappland, i delar av södra Norrlands kustland, i fjälltrakterna i norra Dalarna och i Härjedalen, samt i södra Värmland var snömagasinet nära det normala för årstiden.

I östra Svealand och större delen av Götaland, förutom Skåne, var snömagasinet över det normala. I resten av landet, inklusive stora delar av fjällkedjan, var snömagasinet under det normala.

Grundvatten

Grundvattennivåerna har sedan januari månad sjunkit med 10-50 cm i praktiskt taget hela landet. Undantaget är de östra delarna av Götaland där nivåerna stigit med 5–15 cm.

Södra och västra Götaland hade nivåer mycket under de normala för årstiden. I större delen av Götaland, östra Svealand samt i de nordligaste delarna av Norrland var nivåerna under de normala. Södra och mellersta Norrland dominerades av nivåer över de normala.