Växtplanktonsituationen 2013

Under våren 2013 hittades AST (amnesic shellfish toxin) för första gången i svenska vatten. Dessa gifter produceras av kiselalger av släktet Pseudo-nitzschia. Ytansamlingar av cyanobakterier observerades under nästan hela sommaren. Störst var utbredningen i södra Östersjön.

Västerhavet

Vid flertalet kuststationer i Kattegatt skedde vårblomningen mellan de två provtagningarna i början av mars och början av april. Bara rester av den syntes på klorofyllmätningar kring 10 meters djup i april. Blomningen fångades däremot vid de nationella stationerna Anholt E och N14 Falkenberg som så passande provtogs mitt emellan de ordinarie kustkontrollprovtagningarna i mars och april.
 

Klorofyll 2013
Diagrammen visar mängden klorofyll a (µg/l) som integrerade värden från 0-20 meter (för C3 och F9/A13, 0-10 m). Punkterna visar 2013 års värden, linjerna visar tio års månadsmedel (2001-2010), och de gråmarkerade områdena visar +/- en standardavvikelse. Klorofyllmätningarna i Bottenhavet och Bottenviken är utförda av Umeå Marina Forskningscentrum.
Karta över provtagningspunkterna.
Karta över provtagningspunkterna.

I Skagerrak pågick vårblomningen vid provtagningen i mars i de inre fjordarna Koljöfjord och Havstensfjord, och relativt stora mängder av kiselalger observerades med tillhörande höga klorofyllvärden. Oftast bruka vårblomningen komma i gång först vid de yttre stationerna och ha sin topp i april vid de inre, men detta år verkar det ha blivit tvärt om.

Giftiga arter i Västerhavet

Mängden giftiga arter var sparsam under 2013. I Kattegatt översteg inga arter varningsgränserna. I Skagerrak förekom dinoflagellatsläktet Dinophysis över varningsgränsen vid enstaka tillfällen. Under våren 2014 hittades AST (amnesic shellfish toxin) för första gång i svenska vatten. Det uppmättes i blåmusslor från Bohuskusten.

Östersjön

Vårblomningen passerade något senare än normalt i södra Östersjön och observerades vid provtagningen i april. I övriga områden i egentliga Östersjön skedde vårblomningen mellan två provtagningstillfällen och i maj syntes resultaten av blomningen på så sätt att närsalterna var slut i ytvattnet.

Ytansamlingar av cyanobakterier observerades även detta år med hjälp av satellitövervakning, och som mest intensiv var utbredningen i södra Östersjön. Observationer gjordes från 19 juni till 30 augusti. Provtagning av växtplankton visade att det var Aphanizomenon flos-aquae som dominerade av cyanobakterierna i början av sommaren och den giftiga Nodularia spumigena återfanns i störst mängd under juli månads provtagning.

För mer information om cyanobakterieblomningarna se:
 

Cyanobakterieblomning
Sommaren 2013 var cyanobakterieblomningen som intensivast i södra Östersjön. Bilden är tagen 18 juli mellan Danmark och Tyskland. Foto Bengt Karlson Förstora Bild