Växtplanktonsituationen 2012

I Västerhavet uppmättes höga halter av kiselalger under våren. Cyanobakterier förekom i Östersjön under sommaren, men de stora ytansamlingarna uteblev i år.

Västerhavet

Länsstyrelsen i Västra Götalands län gjorde en extrasatsning under 2012 för att fånga in vårblomningen i Västerhavet. SMHI fick medel för tre extra provtagningar, och vid den sista, som genomfördes veckan innan ordinarie provtagning i mars, så lyckades satsningen. Under februari månads sista dagar uppmättes höga klorofyllvärden och stora cellantal av kiselalger vid de fyra stationer som hade valts ut att ingå.

I Västerhavet hände inget extraordinärt under året. Giftiga arter noterades sparsamt och förekom sällan över sina eventuella varningsgränser. Under hösten blommade dinoflagellatsläktet Ceratium vid västkuststationerna precis som det gjorde året innan vid samma tid.

Kiselalgblomning
Vid vårblomning domineras växtplanktonproverna av kiselalger som de på bilden, här kan man se Skeletonema marinoi, Thalassiosira nordenskioeldii och Rhizosolenia setigera. Foto Ann-Turi Skjevik Förstora Bild
Ceratium
Under hösten blommade dinoflagellatsläktet Ceratium längs västkusten. På bilden finns C. tripos, C. lineatum, C.furca och C. fusus. Foto Ann-Turi Skjevik Förstora Bild

Diarrégifter i skaldjur

Det potentiellt giftiga dinoflagellatsläktet Dinophysis är det släkte som oftast vållar bekymmer för musselodlare på den svenska västkusten. Släktet kan producera så kallade diarrégifter, som, när de ackumulerar i musslor gör konsumenter magsjuka. Därför hålls övervakning på släktet och musslor provtas regelbundet på giftet. Under 2012 översteg giftet gränsvärdet vid ett fåtal tillfällen i januari samt september – november.

Diareegifter musslor 2012
Diagrammet visar provtagningstillfallen av DST (Diarrhetic Shellfish Toxin) under 2012. Det röda strecket motsvarar gränsvärdet for hur mycket musslorna får innehålla av giftet för konsumtion (μg per kg musselkött). Data kommer från SLV (Svenska Livsmedelsverket). Förstora Bild

Östersjön

Under sommaren observerades ytansamlingar av cyanobakterier i egentliga Östersjön under sex veckors tid, från den 8 juli till den 20 augusti med hjälp av satellitövervakning (BAWS, Baltic Algae Watch System). Mer omfattande blomningar med ytansamlingar förekom från den 25 juli. Bottenhavets östra sida blommade under drygt tre veckor från slutet av juli.

Analys av vattenprover från växtplanktonstationerna i egentliga Östersjön visade att det fanns relativt stora mängder cyanobakterier omblandade i vattnet andra veckan i juli. Måttliga temperaturer och vindar orsakade dock att inga omfattande ytansamlingar uppstod jämfört med tidigare år.

Under 2012 var det brist på provtagningsfartyg och tillstånd att ta prover i våra grannländers delar av Östersjön. På grund av detta finns färre mätpunkter i klorofylldiagrammen jämfört med tidigare år. I juni uteblev exempelvis provtagning helt. Sommarmånaderna är viktiga eftersom statusklassningen av vattenområden enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder till stor del baseras på denna period.

Foto cyanobakterier
Cyanobakterierna Nodularia spumigena (tjocka pinnar) och Aphanizomenon flos-aquae (smala pinnar) är två av de arter som bildar de stora blomningarna i Östersjön sommartid. N.spumigena producerar ett levergift, nodularin. Foto Ann-Turi Skjevik Förstora Bild

Klorofyll

Alla fotosyntetiserande växter innehåller pigmentet klorofyll a för att ta upp solljus, så också växtplankton. Klorofyllkoncentrationer används för att uppskatta mängden växtplankton och är viktig information ihop med växtplanktonanalyserna.

Klorofylldiagram från utvalda stationer visar detsamma som planktonanalyserna, först en rejäl vårblomning i Västerhavet under månadsskiftet februari-mars och sedan låga klorofyllhalter ända fram till hösten då en mindre ökning uppstod. I Östersjön missades vårblomningen vid de flesta stationerna, men vid BY2 syns en försenad vårtopp. I övrigt låg klorofyllhalterna nära medel eller något under.

I Bottenhavet och Bottniska viken (C3 och F9/A13) låg klorofyllhalterna nära medel under stora delar av året, men något över medel mot slutet av året.

Klorofyll2012 Släggö
Släggö Förstora Bild
Klorofyll2012 BY38 Karlsödjupet
BY38 Karlsödjupet Förstora Bild
Klorofyll2012 BY15 Gotlandsdjupet
BY15 Gotlandsdjupet Förstora Bild
Klorofyll2012 C3 Bottenhavet
C3 Bottenhavet Förstora Bild
Klorofyll2012 F9/A13 Bottenviken
F9/A13 Bottenviken Förstora Bild

Diagrammen visar mängden klorofyll a (µg/l) som integrerade värden från 0-20 meter (för C3 och F9/A13, 0-10 m). Punkterna visar 2012 års värden, linjerna visar tio års månadsmedel (2001-2010), och de gråmarkerade områdena visar +/- en standardavvikelse. Klorofyllmätningarna i Bottenhavet och Bottenviken är utförda av Umeå Marina Forskningscentrum.

Karta_provtagningspunkter
Karta över provtagningspunkterna. Förstora Bild