Havsvattenstånd 2012

Vintern 2012 inleddes med höga vattenstånd följt av sjunkande nivåer. Under våren och sommaren pendlade nivåerna kring det normala för att återigen stiga under hösten. Året avslutades med låga vattenstånd, orsakat av nordostliga vindar. Årets lägsta vattenstånd uppmättes i Skanör (-100 cm) och högsta vattenstånd uppmättes i Viken (+113 cm).

Under 2012 observerade SMHI vattenståndet vid 23 platser längs den svenska kusten. Året inleddes med höga vattenstånd som ett resultat av kraftiga sydvästliga vindar som successivt höjt vattenståndet över medelvattenstånd under senare delen av 2011. Den 4 januari uppmättes årets högsta notering med +113 cm i Viken. Vid stationerna i Göteborg och Ringhals observerades +111 cm vid samma tillfälle.

Väderomslag gav låga vattenstånd

I mitten av januari skedde ett väderomslag till högtrycksbetonat väder med nordostliga vindar som successivt sänkte nivåerna runt den svenska kusten. Den 21 februari observerades årets lägsta vattenstånd i Skanör med -100 cm.

Under våren låg vattenståndet kring medelvattenstånd. Endast kortvarigt sjönk vattenståndet längs med västkusten orsakat av ostliga vindar. Den 1 maj observerades -72 cm i Kungsvik.

Vattenstånd 2012 Klagshamn Viken
Havsvattenståndet i Viken och Klagshamn. För Öresund beskrivs vattenståndet (cm) i dess norra del av Viken och i dess södra del av Klagshamn. I diagrammet kan man se tillfällen då nivån i Viken är högre än i Klagshamn, dvs då det förekommer inflöde av saltvatten. Förstora Bild

Sommar med små variationer

Under sommaren låg vattenståndet kring det normala, orsakat av stabilt lufttryck och svaga vindar. Mellan den 3 juni och 3 september höll sig vattenståndet mellan +50 och -50 vid alla stationer.

Lågtrycksbetonad höst med stigande vattenstånd

I samband med de första höstovädren steg vattenståndet snabbt över det normala. Den 15 september observerades +111 cm i Kalix. Under hösten fortsatte de sydvästliga vindarna att dominera, vilket gjorde att vattenståndet höll sig över det normala.

VAttenstånd 2012 Stockholm Ratan
Stationerna Ratan och Stockholm representerar här vattenståndet (cm) i Östersjön. Förstora Bild

Kall avslutning med låga vattenstånd

I slutet av november började nivåerna återigen sjunka vid alla mätplatser orsakat av nordostliga vindar som pressade ner vattenståndet. Den 23 december uppmättes -96 cm i Viken i samband med kraftiga vindar.

Från julhelgen och framåt steg vattenståndet längs med västkusten och gjorde att en del saltvatten strömmade in i Östersjön. Vattenståndsskillnaden över Öresund orsakade ett inflöde på ca 30 km³ vatten genom Öresund.

Höga årsmedelvärden

Långa och återkommande perioder med höga vattenstånd och avsaknaden av vanligtvis låga vattenstånd under våren gjorde att årsmedelvärdena hamnade över det normala vid nästan alla stationer.