Hösten 2023 - Inleddes mycket varmt men slutade kallt

Hösten 2023 inleddes mycket varmt. September blev på flera håll i främst södra och mellersta Sverige rekordvarm. Därtill slogs det svenska månadsrekordet för högsta månadsmedeltemperatur i september. I oktober svängde pendeln och det blev istället kallare än normalt i praktiskt taget hela landet. I norra Norrland var det lokalt kallaste oktobermånaden sedan 1992. I november fortsatte den bistra kylan främst i norr men spred sig nu även ner över södra Sverige. 

Temperatur - Kall höst i norr men mild i söder

Hela Norrland hade en kall eller mycket kall höst (avser normalperioden 1991-2020), särskilt i den norra halvan. Ett mycket lokalt kuriosum utgjorde Gäddede (startår 1905) i nordvästra Jämtland där årets höst nominellt sett blev rekordkall. Medeltemperaturen för september till november blev -0,3°. Det gamla rekordet för kallaste höst delades av åren 2010, 1992, 1952 och 1915 då medelvärdet var +0,1°. Det bör dock påpekas att nuvarande station i Gäddede har ett betydligt kallare läge än den gamla. De månader då båda stationerna var i drift, från februari till juli 2008, var den nuvarande stationen genomgående drygt en grad kallare i snitt vilket förklarar varför 2023 och 2010 placerat sig så pass högt. 

I Nikkaluokta (startår 1950) i Lapplandsfjällen som i absoluta tal hade höstens lägsta medeltemperatur var årets höst den åttonde kallaste som observerats. Där räcker det med att gå tillbaka till 2019 för att finna en kallare höst. 

Efter en för landet som helhet rekordvarm september följde så en kall eller mycket kall oktober- och novembermånad i främst Norrland. I södra Götaland var oktober lite mildare än normalt medan november var kall i hela Sverige. Sammantaget kunde kylan i oktober och november inte helt matcha den extremt varma septembermånaden i södra och mellersta Götaland varför hösten som helhet blev lite mildare än normalt där. Temperaturavvikelsens fördelning för årets höst i Sverige påminner till stor del om hösten 2019.

Ovanligt sent årshögsta i Karlshamn i september

Höstens högsta temperatur blev 27,6° uppmätt i Oskarshamn i Småland den 10:e september. I Karlshamn i Blekinge hade man samma dag 27,1° vilket var deras högsta temperatur för i år. Att årets högsta temperatur för en enskild station inträffar så sent som den 10:e september har bara inträffat en enda gång tidigare, nämligen 1869 i Jönköping. Ute vid Ölands södra udde var september 2023 även årets varmaste månad. Att september är årets varmaste månad är mycket ovanligt och har bara inträffat 1961 och 1949. Ute vid Utklippan i Blekinge skärgård var september och juli lika varma.

Nikkaluokta var landets kallaste plats i höst

De senaste fem åren har Nikkaluokta och Naimakka, båda i Lappland, alternerat mellan att ha höstens lägsta temperatur. I år var det Nikkaluoktas tur att vara kallast. I samband med för årstiden mycket kallt väder i norr noterade Nikkaluokta i norra Lapplandsfjällen -33,4° den 22 november.

Medeltemperaturens avvikelse från den normala, hösten 2023 (normalperiod 1991-2020).
Medeltemperaturens avvikelse från den normala, hösten 2023 (normalperiod 1991-2020). Förstora Bild

Fler avvikelsekartor med normalperiod 1991-2020 och referens­normalperiod 1961-1990

Jämförelse med tidigare höstar i Sverige och globalt

För Sverige som helhet blev hösten 2023 den kallaste sedan 2010.

Medeltemperaturer under hösten i Sverige och globalt
Stapeldiagrammet visar avvikelsen från ett referensvärde 1860-1900 för Sverigemedeltemperaturen under hösten (baserat på 35 stationer med mycket långa mätserier). Den svarta kurvan visar ett utjämnat förlopp ungefär motsvarande tio-åriga medelvärden. Linjen med prickar visar motsvarande utjämnade förlopp för den globala medeltemperaturen under hösten (data från CRU). Förstora Bild

Nederbörd - Mycket blöt höst i Tornedalen

Det blev en mycket blöt höst i nordöstra Norrland och då särskilt i Tornedalen. Där hade stationerna Parkajoki (startår 1960) och Jarhois (startår 1969) båda en rekordblöt septembermånad. Detta bidrog till att hösten som helhet blev av de nederbördsrikaste där, liksom i Saittarova (startår 1931) och Pajala (startår 1940). Pajala hade sin sjunde nederbördsrikaste höst där 2011 senast var blötare. I Saittarova blev det en fjärdeplats. Där var det en mer nederbördsrik höst så sent som 2021.

Höstens största dygnsmängd föll i Älvkarleby den 1 september

Även kring utloppet av Dalälven var det påtagligt mer nederbörd än normalt under hösten. Det nederbördsöverskottet var till stor del resultatet av de mycket stora regnmängder som föll där på höstens första dag, den 1:a september. Då uppmättes också höstens största dygnsnederbördsmängd på 101,0 mm i Älvkarleby i norra Uppland.

Det var blött även inom några andra mindre områden. Dels i nordöstra Götaland där Västervik/Gladhammar i Småland hade en mycket blöt oktobermånad, dock inte rekordblöt som det inledningsvis rapporterades om. Harstena (startår 1942) i Östergötland hade sin nederbördsrikaste höst sedan år 2000 och den tionde blötaste totalt. Likaså var hösten blöt i ett litet område kring Storsjön i Jämtland samt i allra sydostligaste Skåne.

Allmänt torr höst i Värmland, Dalsland, Ångermanland och Västerbotten

Stora delar av västra Svealand samt de östra delarna av mellersta Norrland fick mindre nederbörd än normalt under hösten. Relativt torrast var det i delar av Ångermanland, Västerbotten samt gränstrakterna mellan Värmland och Dalsland där mindre än 75% av normal nederbörd (1991-2020) föll.

I nordvästligaste Lappland var det torrt och torrhålet Abisko (startår 1913) uppmätte 43 mm, vilket gör årets höst till den elfte torraste som observerats där. 

Nederbörden i procent av den normala, hösten 2023 (normalperiod 1991-2020).
Nederbörden i procent av den normala under hösten 2023 (normalperiod 1991-2020). Förstora Bild

Vind - Ingen brittsommar, men väl stormvindar den 7 oktober

Efter en i hela Sverige lugn septembermånad friskade vinden i södra Sverige i under oktober. Birgittadagen den 7 oktober noterades stormstyrka på 25,6 m/s i medelvinden ute på Söderarm i Uppland. Lika mycket blåste det vid Hanö i Blekinge den 21 oktober i samband med stormen Babet. Det kända blåshålet Stekenjokk i södra Lapplandsfjällen noterade höstens högsta medel- och byvind. Dock vid två separata tillfällen. Den 4 september noterades en byvind på 34,7 m/s. Exakt två månader senare, på Alla helgons dag, noterades den högsta medelvinden på 27,9 m/s

Byvindens avvikelse från det normala (1996-2015) under hösten 2023.
Byvindens avvikelse från det normala (1996-2015) under hösten 2023. Förstora Bild

Snödjup - Stora snödjup i omgångar

Säsongens första snötäcke kom i år med besked i norra Norrland. I gränszonen mellan varm luft i söder och kall luft i norr den 19 september föll ymnigt snöfall över främst Malmfälten i Norrbottens län. Flera stationer hade på morgonen därpå 10-20 cm nysnö. Allra djupast var snön i Kiruna med 38 cm. Förutom att Kiruna noterade ett nytt snödjupsrekord för september var detta det största septembersnödjupet i Sverige sedan 2003. Efterhand smälte snön undan och hela landet hade åter barmark den 1 oktober.

I slutet av oktober gav ett kraftigt snöfall 20-30 cm över västra Svealand och södra Norrland. Under inledningen av november växte snödjupet raskt till sig i främst den västra halvan av södra Norrland samt lokalt i nordligaste Dalarna där snön låg mer än halvmeterdjup. 

I Götaland och södra Svealand förekom länge till och från under november ett tunt lager av snö. I slutet av månaden drog dock ett lågtryck in österifrån och i nordostvinden föll lokalt stora mängder nysnö över ostkusten. I norra Uppland hade Älvkarleby 53 cm på morgonen den 30 november medan Rickleå i Västerbotten noterade 64 cm. 

Lokalt i Jämtland föll då ännu större mängder och den sista november hade Vallbo 120 cm, vilket blev höstens största snödjup.

Soltimmar - Solfattig höst i Östersund och Karlstad

September bjöd i södra och östra Götaland på mer sol än normalt, särskilt på Gotland där både Visby och Hoburg hade en av sina allra soligaste septembermånader. I oktober fick norra Norrlandskusten liksom södra Svealand det relativt sett soligaste vädret medan det på Gotland var förhållandevis normalt antal soltimmar. November kan karaktäriseras som en normal eller solfattig månad. Östersund fick bara 9 soltimmar, vilket bara är 3 timmar över bottenrekordet från november 1974. 

Sammanfattningsvis blev det en ganska normal solskenstid under hösten. Flest antal soltimmar hade Karlskrona i Blekinge med 377 timmar tätt följt av Hoburg på Gotland med 373 timmar.

Solskenstid hösten 2023 per månad och station
Solskenstid hösten 2023 per månad (september, oktober och november) och station, markerad med orange sol-symbol. I bakgrunden syns motsvarande solskenstid för övriga år då stationen varit i drift, angivet med årtal. Diagrammet omfattar endast perioden från 1983, även för stationer som startade tidigare. Enheten är genomsnittlig solskenstid per dag (timmar) under respektive månad. Illustration SMHI Förstora Bild

September - Rekordvarm på många håll i främst söder

Årets september blev rekordvarm på flera håll i främst Götaland men även i Svealand samt lokalt i Norrland. I Uppsala var det gamla rekordet för högsta månadsmedeltemperatur i september nästan 250 år gammalt men slogs nu i år. Allra varmast var det dock i skånska Falsterbo där ett nytt svenskt rekord för högsta månadsmedeltemperatur i september noterades. Ute vid Ölands södra udde var september 2023 även årets varmaste månad. Att september är årets varmaste månad är mycket ovanligt och har bara inträffat 1961 och 1949. Ute vid Utklippan i Blekinge skärgård var september och juli lika varma.

I Karlshamn i Blekinge noterades årets högsta temperatur först den 10:e september då 27,1° uppmättes. Att årets högsta temperatur för en svensk station inträffar så sent som den 10:e september har bara inträffat en gång tidigare, nämligen 1869 i Jönköping.

Nytt officiellt dygnsnederbördsrekord i Sala

I söder kulminerade sommarens ihärdiga regnande den 1:a september då det lokalt föll 100 mm i norra Uppland. Älvkarleby fick 101,0 mm. Vid SMHIs manuella mätstation Sala (startår 1951) i Uppland noterades 83,0 mm vilket är den allra största dygnsmängd som officiellt uppmätts där oavsett tid på året. Salas automatstation noterade dock inofficiellt ett större dygnsvärde i augusti 1996.

Snödjupsrekord för september i Kiruna och Karesuando

Kring den 20:e september föll stora mängder nysnö på sina håll i nordligaste Norrland. I Kiruna och Karesuando där snödjupsmätningar pågått i mer än 100 år uppmättes den 20:e ett rekordsnödjup på 38 cm respektive 15 cm.

Oktober - Kung Bore kopplade greppet i norr

Kall luft från Ishavet drog i omgångar ner över landet och månaden blev allmänt kallare än normalt från Dalälven och vidare norrut. Detta både utifrån nuvarande normalperiod 1991-2020 och ur ett klimatologiskt perspektiv relativt referensnormalperioden 1961-1990. I söder lite mildare än vanligt. Lokalt i Norrland var detta den kallaste oktobermånaden sedan 1992, bland annat i Kiruna och Karesuando.

Den 2 oktober anlände den meteorologiska vintern till högfjällsstationen Tarfala (1144 möh). Därefter följde ett pärlband av stationer i det för årstiden kalla vädret. Till Överkalix-Svartbyn (startår 1962) i Norrbotten kom vintern den 6 oktober. Där är det bara åren 1977 (4 oktober) och 1968 (5 oktober) som vintern varit tidigare. Lika tidig som i år var den 2009.

Efterhand blev det mer högtrycksbetonat och torrt väder. Nätterna var dock kyliga och frost förekom som sig bör i oktober långt ner över Sydsverige.

Ett par djupa lågtryck passerade under månaden med blåsigt väder. Vid ett av dessa uppmättes 964,3 hPa som lägst i Haparanda natten till den 12:e oktober. Endast vid två tillfällen, 1869 och 1933, har lägre lufttryck i oktober uppmätts i Haparanda. Oktoberrekordet på 960,2 hPa härrör från 1869.

I slutet av månaden, den 29-31, drabbades västra Svealand och Dalsland av tung snö och blötsnö. Lokalt föll då mer än 50 mm nederbörd i smält form. Söderbärke i Dalarna rapporterade 58,5 mm medan Riddarhyttan i Västmanland uppmätte 51,7 mm den 30:e. Störst snödjup i Svealand noterades i Lesjöfors i östra Värmland där det var 39 cm på morgonen den sista oktober. I Bergslagen hade Ställdalen (startår 1967) i Västmanland 26 cm och det är det största oktobersnödjup som uppmätts där. Det tidigare rekordet där var 21 cm från 1980. I nordligaste Dalsland ståtade Krakstad med 19 cm vilket också blev månadens största snödjup i Götaland. 

November - Kung Bore ökade takten

Under november fortsatte Kung Bore långsamt att klä Sverige i vinterskrud. Norra Norrland liksom Jämtland fick en mycket kall november. I de allra flesta fall får man gå tillbaka till 2010 eller 2019 för att finna en kallare november. I Gäddede (start 1905) och Storlien-Storvallen (start 1899) var månaden extremt kall. Dessa stationer har mer än 110 års temperaturmätningar på nacken och endast november 2010 har varit kallare där. I södra Götaland var det däremot på det stora hela en normal månad.

I samband med att ett högtryck växte in över norra Norrland kring fars dag den 12:e sjönk temperaturen raskt. På dagen den 13:e noterades säsongens första temperatur under -30° i landet och kring midnatt den 14:e uppmättes -32,5° i Nikkaluokta. Den 19:e noterades -32,1° i Sveg i Härjedalen. Detta var den lägsta novembertemperaturen som uppmätts där på 60 år. Kylan nådde sin kulmen i norr med som lägst -33,4° i Nikkaluokta den 22 november.

Norrsken vid Gaddesanna strand öster om Vänersborg i Västergötland på kvällen den 25:e november där snö fallit dagen innan.
Norrsken vid Gaddesanna strand öster om Vänersborg i Västergötland på kvällen den 25:e november där snö fallit dagen innan. Foto Christian Stödberg Förstora Bild

Det bistra vintervädret stod sig sedan månaden ut samtidigt som det blev mycket kallt även i södra Sverige, exempelvis hade Landvetter flygplats utanför Göteborg -18,8° den 28:e. Ute vid både Ölands södra udde och Hanö i Blekinge skärgård uppmättes samma morgon de lägsta novembertemperaturerna på drygt 50 år. Påföljande natt noterades de lägsta novembertemperaturerna på 34-35 år i Halmstad, Karlshamn, Ölands norra udde och Västervik/Gladhammar. I Malmö får man gå tillbaka exakt 50 år för att finna en lägre temperatur i november. Vid månadens slut hade den meteorologiska vintern nått ner över nästan hela Sverige.

Några nederbördsrekord noterades under månaden

Nederbördsmässigt var november blöt i södra Skåne och större delen av södra Norrland. Två rejält nederbördsförande lågtryck bidrog till detta genom att släppa väder i form av stora nederbördsmängder. Först på Alla helgons dag den 4:e då Härnösand i Ångermanland uppmätte 69,5 mm varav 58,0 mm på 12 timmar. Den sistnämnda mängden är den största som observerats i Sverige i november under en 12-timmarsperiod. Samtidigt växte snödjupen till sig allt eftersom och var lokalt ovanligt stora. I Sveg noterades 60 cm den 11:e vilket är det största novembersnödjupet på 113 år där.

Några dagar senare, den 15-16, drog ett litet men ettrigt lågtryck in över Sydsverige. Stora mängder nederbörd föll då och i Skåne drabbades man av översvämningar. Knopparp i Skåne uppmätte då 69,6 mm i smält form. I Malmö, Kristianstad och Hanö noterades under dessa dagar en rekordstor dygnsnederbördsmängd för november.

Umeå-Röbäckdalens största dygnsmängd i november sedan 1961

Ett mycket djupt lågtryck som rört sig från Medelhavet vidare upp mot Ukraina och sedan svängt upp över Baltikum gav lokalt stora mängder nederbörd över ostkusten i slutet av månaden. Exempelvis Umeå-Röbäcksdalen i Västerbotten fick 36,4 mm den 28:e november vilket är den största dygnsmängden där i november sedan 1961. Samtidigt ökade snödjupet med flera decimeter nysnö då nederbörden förstärktes över det varma havsvattnet. I norra Uppland noterades på flera håll snödjup på 30-50 cm under månadens avslutande dagar. Över delar av Gotland var snödjupet samtidigt drygt 20 cm. 

Allra mest snö rapporterades från Jämtland där Vallbo hade 120 cm och Höglekardalen 116 cm den sista november.