Hösten 2021 – Odramatisk höst

Utifrån den nya normalperioden 1991-2020 blev det ånyo en mild höst i princip hela landet. Samtliga höstar har för landet som helhet bjudit på temperaturöverskott sedan 2010. Därtill var det nederbördsrikt, särskilt i oktober, i nordöstra Norrland där två stationer med medellånga mätserier erfor en rekordblöt höst. I slutet av oktober noterades dessutom ovanligt stora snödjup för årstiden i norra Norrland.

Sommarens sista dag i Sverige 2021 blev den 11 november. Lagom till första advent kopplade sedan Kung Bore greppet över landet och hösten avslutades med vinterväder i nästan hela Sverige. Bara längs med södra Sveriges kuster samt i Skåne och Blekinge höll sig temperaturerna över nollstrecket dagtid.

Temperatur - Kylig i nordöstra Norrland

Medeltemperaturens avvikelse från den normala, hösten 2021 (normalperiod 1991-2020).
Medeltemperaturens avvikelse från den normala, hösten 2021 (normalperiod 1991-2020). Förstora Bild

Hösten 2021 blev varmare än normalt i södra och mellersta Sverige med 0-2 graders överskott relativt normalperioden 1991-2020. De största temperaturöverskotten var lokaliserade till västkusten, västra Svealand samt sydvästra Norrland.

I nordöstra Norrland var det däremot mindre temperaturunderskott. Som mest var det omkring 1 grad under normalvärdet för 1991-2020. 

Den högsta temperaturen stod Lund i Skåne för som den 10 september rapporterade 27,0°. Höstens lägsta temperatur dröjde till slutet av november. Lagom till första advent den  28 november uppmättes -37,4° i Nikkaluokta i Lappland. Detta är den lägsta hösttemperatur som uppmätts i Sverige sedan 1980 då Laxbäcken hade -39,6°.

Jämförelse med tidigare höstar i Sverige och globalt

Medeltemperaturer under hösten i Sverige och globalt
Stapeldiagrammet visar avvikelsen från ett referensvärde 1860-1900 för Sverigemedeltemperaturen under hösten (baserat på 35 stationer med mycket långa mätserier). Den svarta kurvan visar ett utjämnat förlopp ungefär motsvarande tio-åriga medelvärden. Linjen med prickar visar motsvarande utjämnade förlopp för den globala medeltemperaturen under hösten (data från CRU). Förstora Bild

Nederbörd - Mycket blöt höst i nordost

Höstens största dygnsnederbörd blev en hård kamp mellan Kristianstad i Skåne och Gladhammar i Småland. När regnet lagt sig visade det sig att Kristianstads värde på 67,0 mm från den 15 september blev höstens största. Gladhammar däremot fick nöja sig med silverplatsen på 66,5 mm uppmätt den 16 september.

Nederbörden i procent av den normala, hösten 2021 (normalperiod 1991-2020).
Nederbörden i procent av den normala under hösten 2021 (normalperiod 1991-2020). Förstora Bild

I nordöstra Norrland blev det som helhet en mycket blöt höst med lokalt mer än dubbla normalmängden i Norrbotten. För Luleå-Bergnäset (startår 1944) och Jarhois (startår 1969), båda i Norrbotten, var årets höst den allra nederbördsrikaste som observerats. Detta berodde huvudsakligen på den extremt blöta oktobermånaden där flera stationer i främst nordöstra Norrland noterade en rekordblöt oktober. I Haparanda (startår 1859), Överkalix-Svartbyn (startår 1962), Luleå-Bergnäset (startår 1944) och Karungi (startår 1960), alla fyra belägna i Norrbotten, var månaden därtill den blötaste som observerats oavsett månad på året. I Övertorneå (startår 1901) i Norrbotten är det bara juli 1954 som varit mer nederbördsrik.

I nordöstra Götaland och östra Svealand fick man en torr höst med som minst 50-75% av normal nederbördsmängd. Där räcker det i allmänhet att gå tillbaka till 2018 för att finna en torrare höst.

Vind - Ingen höststorm i år

Byvindens avvikelse från det normala (1996-2015) under hösten 2021.
Byvindens avvikelse från det normala (1996-2015) under hösten 2021. Förstora Bild

Höststormarna uteblev i år vid våra kuster. I fjällen förekom dock storm i medelvind vid utsatta platser. Som mest blåste det 32,1 m/s i medelvind uppe på Stekenjokk i Lappland den 23 november medan den högsta byvinden på 37,3 m/s uppmättes vid Blåhammaren (1086 möh) i Jämtlandsfjällen den 12 november. Nästan lika mycket, 37,1 m/s, blåste det i byvinden vid Sylarna den 30 oktober. Under både september och oktober var byvindarna i allmänhet högre än normalt relativt 1996-2015 i fjällen och västra Norrland.  

Snödjup - Ovanligt stora oktobersnödjup längst i norr

Det första mätbara snödjupet i Sverige uppmättes den 15 september vid två stationer i Norrbotten. Ett mer stadigvarande snötäcke etablerades först kring mitten av oktober i norra Norrland. I slutet av oktober var snödjupen i norra Norrland lokalt ovanligt stora med som mest 54 cm i Granhult i Lappland. I Norrbotten var det största uppmätta snödjupet 50 cm i Kätkesuando vilket inte är långt ifrån landskapets största uppmätta i oktober på 53 cm från 1993.

I november smälte en del av snön i norra Norrland undan samtidigt som ett tunnare snötäcke började etablera sig i södra Norrland och Dalafjällen. Först i slutet av månaden överskreds oktobervärdena. Jäckvik i Lapplandsfjällen uppmätte 64 cm den 26 november vilket blev höstens största snödjup.

I Götaland och södra Svealand var det ont om snö under hösten. I samband med kallare väder i slutet av november snötäcktes delar av inre Götaland varefter snön låg kvar månaden ut.

Soltimmar 

Både september och oktober bjöd på omkring normalt eller lägre antal soltimmar än normalt i hela landet. I november var det på en del håll mer sol och på andra håll mindre sol än normalt.

Diagrammen visar solskenstiden för de olika höstmånaderna 2021 jämfört med andr år.
Solskenstid hösten 2021 per månad (september, oktober och november) och station, markerad med orange sol-symbol. I bakgrunden syns motsvarande solskenstid för övriga år då stationen varit i drift, angivet med årtal. Diagrammet omfattar endast perioden från 1983, även för stationer som startade tidigare. Enheten är genomsnittlig solskenstid per dag (timmar) under respektive månad. Illustration SMHI Förstora Bild
Mulet väder i Norrköping den 5 november. Här en långhårig katt på strövtåg.
Mulet och milt väder i Norrköping den 5 november. Här en långhårig katt på strövtåg. Foto Misha Lundgren Förstora Bild

September - Kylig i norr men mild i södra Götaland

Relativt normalperioden 1991-2020 var månaden kyligare än normalt i norra Sverige. Både Haparanda i Norrbotten och Umeå i Västerbotten hade sin kyligaste septembermånad sedan 2008. Medan det var kyligare än normalt i norr var det istället mildare än normalt i sydvästra Götaland. I samband med varmt sensommarväder den 8-10 inträffade det ovanliga förhållandet att några stationer i södra Sverige fick en högre maximitemperatur i september än vad de hade i augusti. I exempelvis Gustavsfors och Malmö inträffade detta senast 1958 respektive 1961. Därtill hade några stationer även den högsta temperatur som observerats under en septembermånad på flera decennier. Den 10 uppmättes höstens högsta temperatur på 27,0° i Lund.

Den 15 uppmättes säsongens första mätbara snödjup i Kypasjärvi och Karungi, båda i Norrbotten. Detta var fallet av ett område med snö och snöblandat regn som dagen innan lade sig på marken i Norrbotten. På de allra flesta håll smälte snön undan men i Kypasjärvi och Karungi låg snön alltså kvar till påföljande morgon.

Den 16 föll den största dygnsnederbörden för september på 108 år i Västervik/Gladhammar (startår 1859). En vecka senare, den 23, noterade Umeå-Röbäcksdalen (startår 1858) i Västerbotten sin största dygnsmängd i september sedan åtminstone 1879. Ute på grannstationen Holmön (startår 1879) räckte däremot 47,2 mm till ett nytt dygnsrekord för september. Det gamla septemberrekordet på 45,9 mm var från 1963.

Större delen av landet fick mer nederbörd än normalt under september. I Västergötland hade Kilagården (startår 1883) sin sjätte regnigaste septembermånad. Det torraste området återfanns i nordöstra Götaland samt sydöstra Svealand med i allmänhet mindre än 50% av normal nederbörd.

Oktober – Mycket blöt och snörik i norra Norrland

Månaden var varm i hela landet. Detta gäller särskilt norra Svealand och de sydligaste delarna av Norrland. Mora hade sin varmaste oktobermånad sedan år 2000. I Särna (startår 1892) var det officiellt sett den fjärde varmaste oktobermånaden som observerats. Där saknas dock den mycket varma oktober 2000 i statistiken.

I samband med att för årstiden mycket varm luft strömmade norrut och med hjälp av föhnvindar noterades extremt höga oktobertemperaturer i de nordvästra fjällen den 4 oktober. I Abisko (startår 1913) uppmättes 16,2° vilket innebar nytt oktoberrekord där. Kallare luft täckte större delen av landet den 12-26. I samband med detta gjorde den meteorologiska vintern efterhand sitt intåg i norr och större delen av norra Norrland hade vinter från den 20 oktober och framåt.

Oktober var mycket nederbördsrik i norra Norrland där flera stationer noterade en rekordblöt månad. I Haparanda, Överkalix-Svartbyn, Karungi och Luleå, alla fyra i Norrbotten, var detta även den allra blötaste månad som observerats oavsett tid på året. Haparanda noterade dessutom ett nytt oktoberrekord för största dygnsnederbörd då det föll 51,7 mm där den 15. Vid den manuella stationen i Haparanda uppmättes 62,2 mm detta dygn vilket är den största dygnsmängd under en oktobermånad som observerats i landskapet Norrbotten under perioden 1945-2021.

Även Ljungby i Småland noterade ett nytt dygnsrekord för oktober då man där fick 56,1 mm den 21 vilket överträffade det gamla från 1926.

Från mitten av månaden föll nederbörden mest som snö i norr, vilket gjorde att det byggdes upp mycket stora snödjup för att vara oktober. I Karesuando (startår 1905) noterades ett nytt snödjupsrekord för oktober med 45 cm som mest den 31. Det tidigare oktoberrekordet på 41 cm var från 1979. I nordligaste Lapplandsfjällen hade Abisko sitt största oktobersnödjup sedan 1969.

November - Lokalt rekordsen höst men sedan tog Kung Bore alltmer kommandot

Utmed syd- och västkusten hängde sommaren med in i november. I Malmö, Göteborg, Helsingborg och Halmstad blev höstens ankomst rekordsen. Först den 12 november hade hela Sverige fått meteorologisk höst. Mildluften kom dock att bjuda på en sista puff från ljusare tider då det den 19 november var ovanligt milt i söder. Månadens högsta temperatur på 14,6° uppmättes då i Oskarshamn i Småland följt av 14,4° i Säffle i Värmland. Detta är den högsta temperatur som uppmätts i Sverige så sent på året sedan den 19 november 1978 då Marviken i Östergötland uppmätte 14,9°. För Svealands del är detta den säkert högsta som observerats så sent på året för perioden 1945-2020. Det tidigare högsta kända värdet var från  den 19 november 1978 då Oxelösund i Södermanland hade 14,3°.

Rödglödgad himmel i Uppsala med silhuetten av domkyrkan och slottet.
Rödglödgad himmel i Uppsala den 24 november med silhuetten av domkyrkan och slottet. Foto Marie Paschen Förstora Bild

Mildluften knuffades därefter undan och kallare luft tog kommandot. Från den 22 och månaden ut sjönk temperaturen varje dag under -25° någonstans i norra Norrland. Månadens och även höstens lägsta temperatur noterades den 28 november med -37,4° i Nikkaluokta i Lapplandsfjällen. Den 29 tangerade Kvikkjokk-Årrenjarka (startår 1888) sitt köldrekord för november medan man i både Jokkmokk (startår 1860) och Gällivare-Malmberget (startår 1897) hade sin kallaste novembernatt sedan 1952. Lagom till första advent den 28 november hade större delen av landet nu vinter eller vintertemperaturer. Till båtnad för många barn och vinterälskare i främst inre Götaland snötäcktes marken lagom till första advent. Lokalt låg mer än en decimeter nysnö då.

Månaden blev överlag lite torrare än normalt på många håll i landet. I en stor del av fjällen samt sydöstra Götaland samt på Öland och Gotland var det däremot mer nederbörd än normalt. Den 20 november föll stora mängder nederbörd i södra och västra Götaland med 30-40 mm på flera håll. Som mest 42,2 mm i Fotskäl i Västergötland. I Linhult (startår 1911) i Västergötland där digitaliserade data finns från 1945 och framåt fick man 39,7 mm. Detta är den tredje största dygnsmängden där i november (avser perioden 1945 och framåt) och den största där sedan 1992 då rekordvärdet 42,6 mm noterades. Blött var det även i detta område med omnejd på Alla helgons dag den 6 november med 25-30 mm på flera håll.