Klimatanpassa din verksamhet

SMHI utvecklar och tillhandahåller en mängd olika typer av verktyg och underlag till hjälp för olika aktörers arbete med klimatanpassning.

Litet rött hus på vatten

Vi erbjuder dels tjänster som är fritt tillgängliga och dels specialanpassade tjänster på konsultbasis.

Fritt tillgängliga tjänster för klimatanpassning

Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI har samlat verktyg för olika typer av ändamål eller olika typer av användare.

Lathund för klimatanpassning

Klimatanpassning i sju steg

Lathund för klimatanpassning syftar till att hjälpa främst små och mellanstora kommuner att komma igång med klimatanpassning och vägleda under arbetets gång. SMHI har utvecklat den fritt tillgängliga webbtjänsten tillsammans med kommuner och länsstyrelser.
Lathund för klimatanpassning

Konsulttjänster för klimatanpassning

SMHI erbjuder professionella tjänster avseende klimat och klimatanpassning.

  • : SMHI erbjuder detaljerade översvämningskarteringar baserade på mätningar, observationer och klimatscenarier. Dessa bildar välgrundade beslutsunderlag inför etablering av viktig infrastruktur och bebyggelse nära vatten.

  • Torka: En torrperiod kan drabba vattenförsörjningen hårt och i ett förändrat klimat där torrperioderna riskera bli fler finns det behov att vidta åtgärder. SMHIs hydrologiska modeller tar fram underlag som stöd i den viktiga processen att försäkra sig om tillräckligt med vatten i framtiden.

  • Flödesdimensionering: SMHI beräknar de extrema vattenföringar som en damm måste klara att hantera i såväl dagens som framtidens klimat.

  • Vattenresurser för framtiden: Med ett förändrat klimat finns behov av klimatanpassade åtgärder idag för att möta den omställning kring vattenresurser som kommer i framtiden. SMHI stöttar med relevanta beslutsunderlag anpassade till den aktuella verksamheten.

  • Klimatanpassningsplan: Klimatförändringen pågår och flera klimatologiska parametrar kommer att förändras. SMHI stöttar i arbetet med att etablera en långsiktig och trovärdig klimatanpassningsplan.

  • Havsvattenstånd: Klimateffekterna gör att havsnivån långsamt håller på att stiga. Utifrån den senaste forskningen och med hänsyn till pågående landhöjning beräknar SMHI den framtida havsvattenståndsutvecklingen efter Sveriges långa kust.

  • : Pågående klimatförändring påverkar dynamiken i vattendragen. Vårfloden blir lägre medan flödena på hösten och vintern kan bli högre. Med stöd av klimatscenarierna beräknar SMHI den förväntade hydrologiska utvecklingen i landets vattendrag.