Spannmål som bättre klarar ändrat klimat

Sommaren 2018 blev en tankeväckare för många då Sverige fick känna på vad konsekvenserna av ett varmare och torrare klimat innebär. Så kallade kulturspannmål har visat sig klara stress orsakad av torka bättre jämfört med våra vanligaste spannmål. Kulturspannmålen kan därför fungera som alternativ i ett ändrat klimat.

Solhavre
Solhavre, Jannelunds gård. Foto Adam Arnesson

Varmare klimat och torka påverkar Sveriges inhemska livsmedelsproduktion. Att odlingsverksamheten påverkas av det förändrade klimatet kan dessutom innebära stora ekonomiska förluster för lantbrukare och jordbruksföretag. Siffrorna efter sommaren 2018 indikerar att skörden för spannmålen nästan halverades jämfört med normalskörd. Att odla spannmålssorter som tål ett varmare klimat är därför ett sätt att säkra en fortsatt självförsörjning av spannmål i framtiden.

Kulturspannmål anpassade till ändrat klimat

Kulturspannmålen tål stress orsakad av torka bättre, framförallt på grund av att de har en större rotbiomassa. Historiskt så är spannmålen i huvudsak påverkade av väder och vind och är därför inte lika känsliga för svängningar i klimatet. De är också påverkade av olika skadegörare samt av de val som äldre tiders jordbrukare gjorde. Skörden från de plantor som klarade sig bäst sparades helt enkelt som utsäde inför nästa sådd. Kulturspannmål kan alltså utgöra ett alternativ i ett ändrat klimat, mer präglat av torka.

Kulturspannmål

Det finns ingen vedertagen definition av kulturspannmål, men benämningen har kommit att rymma äldre och/eller historiska spannmålssorter. Vid andra världskrigets slut skedde stora förändringar vad gäller jordbrukets växtsorter och gränsen kan därför dras däromkring. Förutom äldre, förädlade sorter bör man också räkna in lantsorter eller lokalsorter, samt sådana växtslag som odlades i historisk tid (enkornsvete, emmervete och speltvete).

Fördjupningsläsning och exempel från gårdar som klarade torkan 2018

Läs mer om kulturspannmål i fördjupningsexemplet och om kulturspannmålsodlingar på två olika platser i landet, på Gotland och i Mullhyttan utanför Örebro. Gemensamt för de två gårdarna är att de bättre klarade torkan under sommaren 2018.

Spannmål som bättre klarar ändrat klimat, fördjupning

Kulturspannmål Sigsarve gård på Gotland

Kulturspannmål Jannelunds gård i Mullhyttan

Fler exempel på klimatanpassning

Detta är ett av många exempel på klimatanpassning. I idésamlingen, som byggs upp av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI, finns fler. Idésamlingen syftar till att sprida erfarenheter och ge idéer för alla som arbetar med klimatanpassning. Exemplen beskriver konkreta åtgärder och utmaningar inom flera ämnesområden. De visar hur olika aktörer har arbetat med att anpassa sina verksamheter till de klimatförändringar som redan märks idag och de vi inte kan förhindra i framtiden.