Ökad beredskap mot värmeböljor i Kristianstad

Höga temperaturer kommer att bli vanligare i Sverige i framtiden och varmast kommer det att bli i söder. I slutet av 2014 färdigställde därför Kristianstad kommun en beredskapsplan för värmeböljor. Kommunen har nu inventerat lokaler inom vård och omsorg och tagit fram en handlingsplan för mathantering i samband med värmeböljor.

Efter att nordöstra Skåne utfört en övning där en simulerad värmebölja ingick beslöt Kristianstad kommun att en beredskapsplan för just värmeböljor behövdes. Den lanserades mot slutet av 2014, och sedan dess har kommunen arbetat med att verkställa de förebyggande åtgärder som finns med i beredskapsplanen.

Inventering av omvårdnadsförvaltningens lokaler

Enligt beredskapsplanen har en inventering gjorts för att upptäcka höga temperaturer i lägenheter på gruppboenden och äldreboenden. Ungefär 1200 termometrar lästes av i lika många utrymmen två gånger dagligen under en mycket varm vecka. Åtgärden för de rum eller lägenheter som ansågs för varma blev portabla luftkonditioneringsapparater och nya ventilationshål i väggarna. Anpassningsåtgärden anses vara temporär, då man vid nybyggnationer numera oftast säkerställer funktionell luftkonditionering i grupp- och äldreboenden.

I beredskapsplanen finns även förslag på att inventera lokaler och utomhusplatser i jakt på svala platser dit människor kan bege sig under heta dagar.

Kylsystem för matdistribution

I samband med att beredskapsplanen för värmebölja togs fram gjordes även en handlingsplan för hur köken bör agera vid värmebölja. Dessa kök köper in, lagar, och levererar mat åt personer anslutna till Kristianstads vård och omsorg. Handlingsplanen innefattar bland annat förslag till köken på vilken typ av mat som föredras vid höga temperaturer och när maten bör ätas. Transporten av maten är kritisk då det finns tydliga krav på vad maten bör hålla för temperaturer. Sommarpersonal informeras om handlingsplanen, men samtidigt finns ordinarie personal på plats under hela sommaren.

Fler exempel på klimatanpassning

Detta är ett av många exempel på klimatanpassning. I idésamlingen, som byggs upp av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI, finns fler. Idésamlingen syftar till att sprida erfarenheter och ge idéer för alla som arbetar med klimatanpassning. Exemplen beskriver konkreta åtgärder och utmaningar inom flera ämnesområden. De visar hur olika aktörer har arbetat med att anpassa sina verksamheter till de klimatförändringar som redan märks idag och de vi inte kan förhindra i framtiden.