Ökad beredskap mot värmeböljor i Kristianstad

Höga temperaturer kommer att bli vanligare i Sverige i framtiden och varmast kommer det att bli i söder. I slutet av 2014 färdigställde därför Kristianstad kommun en beredskapsplan för hantering av värmeböljor inom vård och omsorg. Bland annat inventerades lokaler och särskilda rutiner togs fram för mathantering.

Beredskapsplanen för Kristianstads kommun gällande värmeböljor färdigställdes under 2014. Planen är aktiv, och många av de planerade förebyggande åtgärderna har också blivit genomförda och testade under värmebölja. Planen uppdateras varje år och tar hänsyn till de erfarenheter och synpunkter som kommit in från kommunens verksamhet.

Lokaler vård och omsorg

Enligt beredskapsplanen har en inventering gjorts för att upptäcka höga temperaturer i lägenheter på gruppboenden och äldreboenden. Ungefär 1200 termometrar lästes av i lika många utrymmen två gånger dagligen under en mycket varm vecka. Resultatet utvärderades och dokumenterades. Åtgärden för de rum eller lägenheter som ansågs för varma blev portabla luftkonditioneringsapparater och nya ventilationshål i väggarna. En annan åtgärd som genomförts är installation av värmedämpande solfilm på äldre byggnader, vilket minskar värmeinströmningen med ca 80 %. Vidare har antalet markiser har utökats efterhand.

Även skolor, kultur- och kontorsfastigheter, idrottsanläggningar, samt lokaler inom barnomsorg har inventerats för höga temperaturer. Mätningarna sker kontinuerligt via kommunens driftövervakningssystem Desigo. Resultatet av mätningarna analyseras löpande och temperaturer justeras vid behov.

Vid nybyggen säkerställs funktionell luftkonditionering i grupp- och äldreboenden genom installation av mekanisk till- och från luft i anslutning till ventilationssystemet.

Beredskap för mathantering

Gällande mathantering vid värmebölja innehåller handlingsplanen bland annat förslagsmatsedlar till de olika köken, riktlinjer för temperaturer, hur man kan bibehålla dessa under transporter, och upplysningar om vilken typ av mat som fungerar svalkande vid höga temperaturer. Dessa råd och direktiv är framtagna utifrån mångårig praktisk erfarenhet från kommunens kallmatskök. Transporten av maten är kritisk då det finns tydliga krav på vad maten bör hålla för temperaturer. Sommarpersonal informeras om handlingsplanen, men samtidigt finns ordinarie personal på plats under hela sommaren.

Erfarenheter från att arbeta enligt handlingsplanen under värmebölja visar att beredskapen finns, och så även flexibiliteten som krävs av enhetschefer och övrig personal. Erfarenheter visar även att det generellt fungerar bättre med ett större mål mitt på dagen, då lokalerna fortfarande är lite svalare från natten, och ett lättare på kvällen då det är varmare och man i regel mister delar av aptiten vid höga temperaturer.

Kontakt för mer information om exemplet

Lena Larsen, avdelningschef Gemensam service Måltid, Kristianstad kommun

Mats Bertram, Verksamhetsutvecklare lokalförsörjning och säkerhet, Omsorgsförvaltningen, Kristianstads kommun

  

Fler exempel på klimatanpassning

Detta är ett av många exempel på klimatanpassning. I idésamlingen, som byggs upp av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI, finns fler. Idésamlingen syftar till att sprida erfarenheter och ge idéer för alla som arbetar med klimatanpassning. Exemplen beskriver konkreta åtgärder och utmaningar inom flera ämnesområden. De visar hur olika aktörer har arbetat med att anpassa sina verksamheter till de klimatförändringar som redan märks idag och de vi inte kan förhindra i framtiden.