Svenska författare i AR6 Delrapport 3 - Att begränsa klimatförändringarna

Assem Abu Hatab

Huvudförfattare till kapitel 7: Jordbruk, skogsbruk och annan markanvändning

Assem Abu Hatab har en doktorsexamen i ekonomi och har studerat jordbruksekonomi, livsmedels- och jordbruksvetenskap och utvecklingsekonomi vid Suez Canal University (Egypten), Northwest A&F University (Kina) och Norwegian University of Life Sciences (Norge). Han är tillämpad ekonom med breda empiriska intressen och fokuserar på ekonomi och hållbar förvaltning av naturresurser och livsmedelssystem och deras kopplingar till hållbar utveckling i afrikanska länder och låginkomstländer.

2018 utsågs Assem till huvudförfattare inom AR6. 2016 tilldelades han Civil Society Scholar Award från Open Society Foundations. 2015 valdes han till medlem i den rådgivande styrelsen för Arab Federation for Wildlife Protection (Arabiska rådet för ekonomisk enhet, Arabförbundet). 2013 valdes Assem in som medlem av Arab-Tyska Young Academy of Sciences and Humanities. 2013 tilldelades han också Distinguished Scholar Award från Arab Fund for Social and Economic Development.

Assem är sedan februari 2022 senior ekonom vid Nordiska Afrikainstitutet i Uppsala samt medlem i Sidas Scientific Advisory Board.

På Nordiska Afrikainstitutets hemsida kan du läsa mer om Assem Abu Hatab.

KONTAKT:
Tel: +4618671567, +46728499828
E-post: assem.abouhatab@slu.se

Erika Mata

Huvudförfattare till kapitel 9: Byggnader

Bild på Erika Mata
Erika Mata

Erika Mata är senior forskare vid IVL Svenska Miljöinstitutet, enhet för Klimat och hållbara samhällssystem, Göteborg.  Hon är expert på frågor som rör hållbar omvandling av bebyggelse för att möta olika klimatmål med fokus på metodutveckling, datahantering och kunskapsöverföring. Arbetet omfattar olika geografiska områden och inkluderar teknisk- ekonomisk utvärdering, miljöpåverkan och livscykelanalys, sociala konsekvenser, klimatförändringar, samverkan mellan efterfrågan och utbud, och styrmedel. Hon har tidigare forskat vid Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg och vid UPC-Barcelona Tech (Spanien).

Utöver rollen som huvudförfattare för kapitel 9 i IPPC:s sjätte utvärderingsrapport (WG3) är hon även ”expert reviewer” till ‘Special Report on Global Warming of 1.5 °C.

KONTAKT:
Tel: +46 (0)10-788-6839
E-post: erika.mata@ivl.se

 

Göran Berndes

Samordnande huvudförfattare till kapitel 12: Tvärsektoriella perspektiv

Porträttbild på Göran Berndes
Göran Berndes

Göran Berndes är professor på avdelningen för fysisk resursteori, vid institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, Chalmers tekniska högskola. Hans forskning är inriktad mot resurs- och hållbarhetsfrågor kopplat till jord- och skogsbruket och särskilt hur mark- och biobaserade system kan bidra i klimatomställningen inom olika samhällssektorer.

Göran har bidragit till tre tidigare IPCC-rapporter och är samordnande huvudförfattare för kapitel 12 i AR6 Delrapport 3, samt författare för rapportens tekniska sammanfattning och sammanfattningen för beslutsfattare. Han är sedan cirka 15 år också engagerad inom det internationella forsknings- och utvecklingssamarbetet som inrättats inom International Energy Agency (IEA), där han leder IEA Bioenergy Task 45 - Klimat och hållbarhetseffekter av bioenergi inom den bredare bioekonomin. På Chalmers leder han profilen Energi i en cirkulär ekonomi inom Chalmers styrkeområde Energi.

 

Lars J. Nilsson

Samordnande huvudförfattare till kapitel 11: Industri

Lars J Nilsson, Lunds universitet. Foto: A. Offesson
Lars J Nilsson Foto A. Offesson

Lars J. Nilsson är professor i Miljö- och energisystem vid Lunds tekniska högskola, Lunds universitet. Hans forskning handlar om styrning och strategier för samhällets omställning till nollutsläpp, under senare år framförallt med fokus på basindustrin och basmaterial såsom stål, plast och papper.

Lars J. Nilsson var huvudförfattare till IPCC Special Report on Renewable Energy Sources and Climate Change Mitigation (SRREN) och medverkade även i skrivandet av Sammanfattning för beslutsfattare.  Han deltog i Scoping-mötet för AR6 i Addis Ababa 2017 och har tidigare deltagit i den svenska delegationen vid IPCCs plenarmöten för godkännande av Sammanfattning för beslutsfattare för arbetsgrupp 3 i Bangkok (2007) och Berlin (2014).

KONTAKT:
Tel: +46 22 24 683, +46 702 69 06 07
E-post: Lars_J.Nilsson@miljo.lth.se