Antal dagar per år då det är låg vattenföring i vattendragen

Under torrare perioder, vanligen sommartid, är tillgången på vatten i vattendragen viktig för många olika verksamheter.

Kartorna visar antal dagar per år då det är låg vattenföring i vattendragen. Måttet är specifikt för varje plats. Det innebär att kartorna inte visar ett generellt mått på vattenföring. Varje plats jämförs med lokala förhållanden avseende lågvattenföring under referensperioden 1963-1992.

Lågvattenföring, antal dagar

Sverigekarta dagens lågvattenföring
Förstora Bild
Fyra Sverigekartor visar lågvattenföring i framtiden
Förstora Bild

För större delen av Sverige är det så låg vattenföring 10-30 dygn/år i historiskt klimat (1963-1992). För framtidsperioden 2021-2050 ses en ökning för sydöstra Sverige till uppemot 60 dygn per år. I slutet på seklet ses kraftig ökning av antalet dagar med lågvattenföring för sydöstra Sverige till uppemot 80 dagar (RCP 4.5) respektive 100 dagar (RCP 8.5) för vissa områden. För norra Sverige ses en viss minskning av antalet dagar med låg vattenföring.

För sydöstra Sverige kan den kraftigt ökade perioden med lågvattenföring ha betydande konsekvenser för vattentillgången för bevattning men även för dricksvatten.

Om analysen

Den hydrologiska HBV-modellen, uppsatt för 1001 delområden, har använts för att beräkna de vattenföringar (flöden) som analysen baseras på.

Den mer exakta definitionen av: Antal dagar per år då vattenföringen är lägre än medellågvattenföringen dvs medelvärdet av varje års lägsta värde för perioden 1963-1992.