WMO-rapport visar att världen går mot ett av de tre varmaste åren 2020

2020 är på väg att bli ett av de tre varmaste åren som uppmätts. 2011-2020 kommer att bli det varmaste decenniet som uppmätts, och de sex varmaste åren har alla inträffat sedan 2015, enligt FN:s meteorologiska världsorganisation WMO. Samtidigt konstaterar de att haven är rekordvarma.

WMO offentliggör idag den preliminära versionen av rapporten State of the Global Climate in 2020 som sammanfattar klimatet i världen under året. Rapporten är baserad på underlag från många internationella organisationer och experter. Den visar hur extrema händelser, såsom extrema värmeböljor, bränder och översvämningar, liksom den rekordartade orkansäsongen på Atlanten, påverkat miljontals människor. Effekter från de extrema händelserna adderades till effekterna från covid-19-pandemin och påverkade under året människors hälsa, säkerhet och ekonomiska stabilitet.

I år är det femårsdagen för Parisavtalet om att begränsa klimatförändringarna. Vi välkomnar alla regeringars åtaganden om att minska utsläppen av växthusgaser, eftersom vi för närvarande inte är på rätt spår och behöver mer ansträngningar, säger WMO:s generalsekreterare, professor Petteri Taalas i ett pressmeddelande.
Karta med temperaturavvikelse i världen januari-oktober 2020, där rödare färg är varmare än normalt och blåare färg är kallare än normalt
Den globala medeltemperaturavvikelsen för januari till oktober 2020 jämfört med 1981-2010. 2020 kommer sannolikt att vara ett av de tre varmaste åren som har registrerats globalt. Illustration Copernicus Climate Change Service, ECMWF Förstora Bild

Baserat på mätningar till och med oktober, förutsäger WMO att den genomsnittliga temperaturen i världen år 2020 kommer att vara ungefär 1,2°C över förindustriell nivå. Tidigare har de rekordvarma åren sammanfallit med El Niño som har en uppvärmande effekt, vilket inte har inträffat under 2020.

Både den höga globala medeltemperaturen liksom många av de extremhändelser som rapporten tar upp är vad som kan förväntas till följd av den kraftiga globala uppvärmningen, säger Erik Kjellström professor inom klimatologi på SMHI.
 

Uppvärmning av världshaven

Uppvärmningen av haven är på rekordnivåer, och mer än 80 procent av de globala haven har haft en marin värmebölja någon gång under 2020. Det ger omfattande påverkan på marina ekosystem som redan är påverkade av den koldioxid som absorberats av haven och försurar havsmiljön. Havet absorberar ungefär 23 procent av de årliga mänskliga utsläppen av koldioxid från atmosfären. Det hjälper att minska klimatförändringens effekter, men den ekologiska kostnaden i havet är hög. Koldioxiden som absorberas sänker havets pH-värde och orsakar havsförsurning.

Havsnivå och havsis

Sedan mitten av 1980-talet har Arktis värmts upp minst dubbelt så snabbt som genomsnittet i världen och Arktis havsis har minskat i utbredning. Havsisen i Laptev-havet i Arktis har varit exceptionellt låg under vår, sommar och höst 2020, samtidigt som den norra vägen för sjöfart var isfri eller nästan isfri från juli till oktober 2020.

Den globala havsnivån liknar 2019 års nivå, och är i linje med den långsiktiga trenden. Utvecklingen av La Niña-förhållanden har lett till en liten minskning i global havsnivå under slutet av 2020, liksom tidigare temporära minskningar förknippade med tidigare La Niña-händelser.

Extrema händelser under året

Under året har flera svåra översvämningar inträffat och påverkat miljoner människor särskilt i Östafrika och Sahel, södra Asien, Kina och Vietnam.

Sydamerika har haft svår torka under året, vilket har påverkat jordbruket mycket. Regionen har också drabbats av omfattande bränder. Även i USA har svåra bränder rasat under året. I Death Valley i Kalifornien uppmättes den högsta temperaturen i världen på åtminstone 80 år den 16 augusti, 54,4 °C. Australien har också noterat flera högsta temperaturer under året med omfattande bränder under en säsong som fortsatte från slutet av 2019 till i februari.

Omkring 10 miljoner människor har varit tvungna att flytta på sig på grund av stora väder- och vattenrelaterade faror och katastrofer under första halvan av 2020, flest i södra och sydöstra Asien och på Afrikas horn. Väder- och vattenrelaterade extremhändelser har försvårat hanteringen av Covid-19-pandemin och medfört en ökad risk för smittspridning vid stora evakueringar och ställt krav på distansering vid transporter och på evakueringscenter. Enligt FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) och FN:s livsmedelsprogram (WFP) har över 50 miljoner människor drabbats dubbelt, både av klimatrelaterade katastrofer och av covid-19.

Slutlig version av WMO:s rapport om klimatet i världen 2020 kommer att publiceras i mars 2021.