WMO: Ökande halter koldioxid i atmosfären äventyrar målen i Parisavtalet

WMO rapporterar även i år om ökade halter av växthusgaser i atmosfären. Halten av koldioxid nådde 413,2 ppm 2020, 149 procent av förindustriell nivå. Coronapandemin och avmattningen i världsekonomin har bara tillfälligt minskat utsläppen som är fortsatt mycket stora.

FN:s världsmeteorologiorganisation WMO följer regelbundet upp atmosfärshalterna av växthusgaser i sin ”Greenhouse Gas Bulletin”.

Petteri Taalas, generalsekreterare för WMO säger i ett pressmeddelande:

– Rapporten innehåller ett starkt vetenskapligt grundat budskap till klimatförhandlarna vid COP26. Med den nuvarande ökningen av växthusgaser kommer vi se en temperaturökning vid seklets slut som långt överstiger Parisavtalets mål om högst 1,5 till 2 grader över förindustriell nivå. Vi är inte alls på banan.

– Trots pandemin med tillfälligt minskande koldioxidutsläpp under 2020 fortsätter halten i atmosfären som väntat att stiga kraftigt. WMO:s bulletin pekar också på att halterna fortsätter stiga kraftigt även under 2021, kommenterar Erik Kjellström, professor i klimatologi vid SMHI.

Två diagram som visar koldioxidhalten i atmosfären respektive ökningstakt 1984-2020
Global genomsnittlig koldioxidhalt (a) och dess tillväxthastighet (b) från 1984 till 2020. Årlig ökning visas som skuggade staplar i (b). Den röda linjen i (a) är månadsmedelvärdet med säsongsvariationen borttagen, de blå prickarna och blå linjen i (a) visar månadsmedelvärden. Observationer från 139 stationer användes för den här analysen. Illustration WMO Greenhouse Gas Bulletin 2021 Förstora Bild

Så länge koldioxidutsläppen fortsätter kommer atmosfärshalten att fortsätta öka. Koldioxid är en långlivad växthusgas och temperaturen i världen kommer att fortsätta vara hög under lång tid, även om utsläppen reduceras till netto noll. Med stigande temperaturer följer ökad förekomst av extremväder som värmeböljor, skyfall och torka. Andra konsekvenser handlar om smältande isar, stigande havsnivåer och försurning av haven.

– Många länder sätter nu koldioxidneutrala mål och det finns en förhoppning att COP26 visar en dramatisk ökning av åtaganden. Vi behöver överföra våra åtaganden till handling som har en effekt på de gaser som driver klimatförändringen. Vi måste se över vår industri, våra energi- och transportsystem och hela sättet att leva. De förändringar som behövs är ekonomiskt lönsamma och tekniskt möjliga. Det finns ingen tid att förlora, säger Petteri Taalas i WMO:s pressmeddelande.