WMO: Globala utmaningar med vattnets kretslopp

Det hydrologiska kretsloppet är på väg ur balans på grund av klimatförändringar och mänskliga aktiviteter, enligt en ny rapport från Meteorologiska världsorganisationen (WMO). Rapporten ger en omfattande analys av de globala vattenresurserna för år 2022 och SMHI har bland annat bidragit genom att dela med sig av data från den egenutvecklade modellen World-Wide HYPE.

Trots att frågor som torka, perioder med extrem nederbörd och smältande snö, is och glaciärer är brådskande, är kunskapen om det faktiska tillståndet för världens sötvattenresurser fortfarande otillräcklig, menar WMO i ett pressmeddelande om den nya rapporten ”State of Global Water Resources 2022”.

WMO gör en årlig analys av det globala vattenläget för att följa upp de pågående förändringarna. I årets rapport efterlyser WMO ett grundläggande policyskifte och menar att det måste till bättre övervakning, datadelning, gränsöverskridande samarbeten och analys av våra gemensamma vattenresurser – samt ökade investeringar för att underlätta detta.

SMHIs hydrologiska forskare har bidragit med data och kunskap

SMHI har varit med och bidragit till rapporten och den globala analysen på flera sätt.

Jafet Andersson 2018
Jafet Andersson

– Dels har vi föreslagit vad rapporten ska fokusera på och hur analyserna ska tas fram, berättar Jafet Andersson, forskare inom hydrologi på SMHI.

– Vi har också levererat data och metadata från vår hydrologiska beräkningsmodell World-Wide HYPE som underlag till rapporten. Det handlar om simulerad vattenföring för hela jordens landområden, förutom Antarktis, med hög geografisk upplösning även där det saknas mätningar för perioden 1991–2022. Detta har sedan använts för att förstå hur vattenresurserna år 2022 var i förhållande till tidigare år, säger Jafet Andersson.

World-Wide HYPE-modellen är en av tiotalet globala modeller som har använts i en hydrologisk modellensemble. Över stora områden saknas observationer, men i områden där flera olika beräkningsmodeller ger liknande resultat bedöms budskapet som trovärdigt.

”En heltäckande och konsekvent översikt över vattenresurser”

Med WMO:s rapport får nu det internationella samhället en sammanfattning av hur jordens vattenresurser förändras och vad som hände under 2022. Rapporten innehåller bland annat en översikt av de största extremhändelserna under året och vilka områden som varit förhållandevis torra eller våta.

”Rapporten ger en heltäckande och konsekvent översikt över vattenresurser över hela världen, och belyser påverkan av klimat-, miljö- och samhälleliga förändringar", säger WMO:s generalsekreterare Petteri Taalas i ett pressmeddelande. Han säger också:

”Glaciärer och istäcke drar sig tillbaka framför våra ögon. Stigande temperaturer har accelererat och har även stört vattnets kretslopp. En varmare atmosfär håller mer fukt. Vi ser mycket kraftigare nederbördsepisoder och översvämningar. Och i den motsatta ytterligheten, mer avdunstning, torra jordar och intensivare torka”.

Exempel på utmaningar med vatten 2022

 • År 2022 upplevde över 50 procent av de globala avrinningsområdena avvikelser från normal vattenföring. De flesta av dessa områden var torrare än normalt, medan en mindre andel av avrinningsområdena visade flöden över eller mycket över normala förhållanden.
   
 • Mer än 60 procent av de stora vattenreservoarerna i världen hade inflöden som var under det normala eller normala, vilket innebär en utmaning när det kommer till att tillhandahålla vatten till alla användare i ett allt mer varierat klimat.
   
 • Europa hade ökad avdunstning och minskad markfuktighet och minskade flöden under sommaren på grund av en stor värmebölja och torka. Det ledde bland annat till utmaningar inom jordbruket.
   
 • De europeiska alperna upplevde större förluster av glaciäris än någonsin tidigare.
   
 • Allvarlig torka drabbade många delar av Europa sommaren 2022, vilket innebar utmaningar för transportsektorn på floder som Donau och Rhen samt brist på kylvatten som bland annat gav störningar i kärnkraftsproduktionen i Frankrike.
   
 • Även transporter på Mississippifloden i USA påverkades av extremt låga vattennivåer, till följd av långvarig torka i USA.
   
 • Allvarlig torka kring Yangtzefloden i Kina ledde till låg markfuktighet och att vattenföring och inflöde till reservoarer var mycket lägre än genomsnittet.
   
 • Långvarig torka ledde till en fortsatt stor humanitär kris på Afrikas horn. Däremot noterades högre avrinning kring Nigerfloden och över stora delar av Sydafrika, kopplat till stora översvämningshändelser 2022.
   
 • En stor översvämning drabbade avrinningsområdet till Indus i Pakistan och dödade minst 1 700 personer, påverkade 33 miljoner och orsakade uppskattningsvis ekonomiska förluster för mer än 30 miljarder USD.
En världskarta med fält i olika färger.
Genomsnittliga vattenflöden för år 2022 jämfört med det historiska genomsnittet för perioden 1991–2020. Illustration WMO Förstora Bild
En världskarta med röda och blå prickar utmarkerade.
Anmärkningsvärda hydrologiska händelser med stor inverkan över hela världen 2022; Cirklarna indikerar översvämningar (blå) och torka (röd). Illustration WMO Förstora Bild