Varningssystem i fokus på FN-dag för att begränsa naturkatastrofer

På Internationella dagen för begränsning av naturkatastrofer den 13 oktober gav FN:s världsmeteorologiska organisation ut en rapport om riskinformation och system för tidiga varningar. Trots att varningssystem bidrar till att rädda liv och egendom saknas de i många länder. SMHI arbetar i flera forskningsprojekt för att stärka kapacitetsuppbyggnaden, bland annat i Västafrika där flera länder drabbats av svåra översvämningar i år.  

Rapporten The State of Climate Services Report 2020: Risk Information and Early Warning Systems, lyfter upp hur system för att utfärda tidiga varningar har en nyckelroll i att minska påverkan på liv, egendom och ekosystem vid olika väderrelaterade naturkatastrofer. Trots det saknar 90 procent av de minst utvecklade länderna och små ö-nationerna sådana system. Rapporten visar också att det finns det stora gap i förmågan att översätta varningarna till handling i samhället. I rapporten pekar de bidragande organisationerna på att det krävs stora investeringar framöver, när klimatet förändras och riskerna för extremväder ökar.

Översvämmad byggnad i Nigers huvudstad Niamey
Även i år har översvämningar drabbat flera länder i Västafrika. I Niamey, huvudstad i Niger, har stora ytor runt floden Niger översvämmats. Här den regionala tekniska organisationen AGRHYMETs översvämmade kontor. Foto FANFAR-projektet

Kapacitetsuppbyggnad i Västafrika

SMHI har under många år arbetat tillsammans med myndigheter och regionala aktörer i Västafrika för att utveckla och bygga upp ett system som förvarnar för det växande problemet med översvämningar. Deltagare från 17 västafrikanska länder skapar tillsammans med forskare från SMHI en operationell prognos- och varningstjänst för höga flöden och översvämningar i en region som sträcker sig från Tchad i öst till Kap Verde i väst.

Sedan en tid tillbaka kan länderna i området använda ett system för att utfärda varningar för höga flöden och översvämningar. Systemet bygger på en hydrologisk modell för området av samma typ som används av SMHI i Sverige. Systemet använder dessutom lokala mätningar från vattendragen i regionen. Kombinationen av modeller och mätningar skapar översvämningsprognoser som både har hög kvalitet och täcker hela området i realtid.

Helhetsperspektivet viktigt 

– Vi arbetar med ett helhetsperspektiv. Förutom att skapa ett robust tekniskt system som ger prognoser med hög kvalitet är det viktigt att bygga upp en lokal kapacitet och skapa ett ägandeskap i regionen. För oss är det viktigt att de västafrikanska myndigheterna kan tolka informationen och använda den för att skapa handling i samhället, säger Jafet Andersson, forskningsledare inom hydrologi på SMHI.

Det system SMHI har byggt upp tillsammans med de regionala aktörerna skapar möjlighet att vara förberedd på och varna vid risk för översvämningar. Men forskarna ser också att det krävs fler förmågor i samhället för att skapa långsiktig hållbarhet, något som också den nya rapporten tar upp.

– Det är flera olika typer av förmågor som måste samverka. Praktiska förberedelser måste fungera, som till exempel att rensa dräneringsrör från skräp och sand. Det måste finnas en långsiktig strategisk förmåga att utveckla ett samhälle som är mer motståndskraftigt. Och inte minst behövs ett samhälle där befolkningen agerar på informationen och till exempel vågar lämna sina hem obevakade när det är risk för översvämning, utan att riskera att de utsätts för skadegörelse eller stöld under tiden, säger Jafet Andersson. 

Stor samhällsnytta

Utvecklingen av prognos- och varningstjänsten för höga flöden och översvämningar i Västafrika sker i projektet FANFAR som finansieras av EU:s forskningsprogram Horisont 2020 i tre år (2018-2020). Goda projektresultat visar hur forskning kan skapa en operationell produktion och generera samhällsnytta. ECOWAS (Economic Community of West African States) har tecknat ett avtal med den regionala tekniska organisationen AGRHYMET, som är partner i FANFAR-projektet, att börja använda systemet i sitt översvämningsobservatorium. Samtidigt ser forskarna stor potential att ytterligare förbättra varningssystemet, bland annat genom att använda flera typer av observationer. Ett utvecklingsområde är att använda satellitinformation om vattennivåer för att förbättra kvaliteten på prognoserna ytterligare.

Enligt FN:s flyktingorgan UNHCR är mer än 700 000 människor påverkade av kraftiga översvämningar i afrikanska Sahel-regionen i år. I slutet av september hade 71 personer rapporterats döda och 90 skadade enbart i Niger, det land som drabbats hårdast hittills i år och där uppskattningsvis 350 000 personer berörts av översvämningarna.

Strategiska rekommendationer

från rapporten The State of Climate Services Report 2020: Risk Information and Early Warning Systems

För att förbättra införande och effektivitet i varningssystem världen över ger rapporten sex strategiska rekommendationer:

  1. Investera för att fylla kapacitetsbrister kring tidiga varningar, särskilt i afrikanska mindre utvecklade länder och små ö-nationer.
  2. Fokusera investeringar på att förvandla information om tidig varning till tidig handling.
  3. Säkerställ hållbar finansiering av det globala observationssystemet som ligger till grund för tidiga varningar.
  4. Följ upp finansieringen för att förbättra förståelsen för hur resurserna fördelas i förhållande till behoven och nyttan av varningssystemen.
  5. Utveckla mer enhetlighet i övervakning och utvärdering för att bättre utvärdera effektiviteten i systemen för tidiga varningar.
  6. Fyll i avsaknaden av data, speciellt för små ö-nationer.