Tidigare vårtopp av marknära ozon positivt för växtligheten

Förändringar i halterna av marknära ozon har analyserats av forskare under ett flerårigt forskningsprogram. Nu kan de konstatera att trenden går mot ett mindre överlapp mellan årets maximala halt av marknära ozon och tidig växtsäsong, vilket är positivt.

Marknära ozon är ett exempel på luftförorening som på ett negativt sätt påverkar växtlighet, både den naturliga och odlade, och människors hälsa. Marknära ozon bildas i förorenad luft under inverkan av solljus. I Sverige är oftast halten av marknära ozon högre utanför städer än i stadsmiljö. Halten är som högst under våren.

Blommande äng om våren
Växtsäsongen har förskjutits och startar nu tidigare, men vårtoppen av marknära ozon har förskjutits mer och inträffar därför tidigare än starten av växtsäsongen.

Tidigare vårtopp för marknära ozon

Forskarna har analyserat hur halterna av marknära ozon har förändrats i Sverige sedan början av 1990-talet. Under 1990-talet ökade utsläppen i Asien, vilket bidrog med en ökning av halten marknära ozon.

Forskarna kan konstatera att vårtoppen av marknära ozon nu kommer tidigare. Förändringen är störst i norra Sverige. En orsak är att utsläppen av luftföroreningar i Europa har minskat, vilket gör att mängden luftföroreningar som transporteras till Sverige med vinden har minskat. Samtidigt har klimatet förändrats och snösäsongen har blivit kortare.

Växtsäsongen startar tidigare

Eftersom det marknära ozonet har en negativ påverkan på växtlighet så har forskarna också undersökt hur växtsäsongen har förändrats. Att klimatet har förändrats och snösäsongen har blivit kortare gör att växtligheten kan komma igång tidigare på våren. Denna förändring är starkast i Norrland.

– Vi kan konstatera att växtsäsongen har förskjutits och nu startar tidigare, även om den varierar år från år. Det är speciellt tydligt i norra Sverige, säger Camilla Andersson, forskare på SMHI och en av två forskare som har lett arbetet med dessa frågor.

– Men vårtoppen i marknära ozon har förskjutits mer och inträffar därför före starten av växtsäsongen nu, säger Camilla Andersson.

Studier av ozonflöde till växtlighet behövs

Forskarna kan också konstatera att den varma och torra sommaren 2018 bidrog till förhöjda ozonhalter i södra Sverige.

– För att undersöka hur den faktiska totala exponeringen har ändrats skulle vi behöva göra fler studier och räkna på hur ozonflödet till växtlighet påverkats, det så kallade PODY-måttet, konstaterar Camilla Andersson.

Forskningen om förändringar av marknära ozon och växtsäsong är gjort inom forskningsprogrammet SCAC, Swedish Clean Air and Climate Research Program finansierat av Naturvårdsverket. I arbetspaketet om ozon och växtlighet lett av SMHI och Svenska miljöinstitutet IVL, har även forskare från Botaniska i Göteborg samt Göteborgs universitet medverkat.