Nytt faktablad visar den senaste vetenskapliga kunskapen om klimatförändring i Östersjöregionen

För att skapa en bättre förståelse kring effekterna av klimatförändring i Östersjöregionen publicerar forskningsnätverket Baltic Earth och HELCOM ett faktablad om klimatförändring i och omkring Östersjön.

Faktabladet sammanställer den senaste tillgängliga forskningen för Östersjöregionen kring den pågående och snabba klimatförändringen.

– Faktabladet om klimatförändring i Östersjöregionen ger beslutsfattare en sammanfattning av den senaste vetenskapliga kunskapen om hur klimatförändring påverkar Östersjön idag och vad vi kan förvänta oss i framtiden, säger Markus Meier, professor vid Leibnitz institut för Östersjöforskning (IOW) och forskare vid SMHI, tillika ordförande för styrgruppen i forskningsnätverket Baltic Earth. Markus Meier har koordinerat arbetet med faktabladet som redaktör med ansvar för avsnittet om direkta parametrar som påverkas av klimatförändring i Östersjön.

– Det ligger väl i tiden att klimatförändringarna får större påverkan på policy-och strateginivå och författarna har gjort ett utmärkt arbete att sammanfatta den absolut senaste klimatkunskapen på Östersjönivå. Detta faktablad är väldigt värdefullt som underlag för den pågående uppdateringen av HELCOM:s Handlingsplan för Östersjön (Baltic Sea Action Plan) och vi arbetar hårt för att klimatfrågan integreras väl i detta och framtida arbete, säger Jonas Pålsson, utredare på Havs- och vattenmyndigheten. Jonas Pålsson har varit redaktör med ansvar för avsnittet om indirekta parametrar, påverkan på ekosystem och mänskliga aktiviteter.

Klimatförändring fortsätter att påverka

I faktabladet går det att läsa om hur ökad vattentemperatur och havsnivå samt minskat istäcke i Östersjön kommer att påverka ekosystem och marina arter, och även havsrelaterad verksamhet såsom sjöfart, fiske och vattenbruk (till exempel odling av fisk, skaldjur och alger).

– Vattentemperaturen i Östersjön har ökat under de senaste 100 åren och förväntas öka ytterligare under innevarande sekel. Nuvarande beräkningar visar att Östersjön till stor del kommer att vara isfri under vanliga vintrar i slutet av seklet, säger Markus Meier.

Faktabladet har utvecklats gemensamt av forskningsnätverket Baltic Earth och HELCOM. Det innehåller information om 34 parametrar, alltifrån luft- och vattentemperatur till marina och kustnära ekosystemtjänster, grupperade i kategorierna:

  • Energicykel,
  • Vattencykel,
  • Kol- och näringsämnescykel,
  • Havsnivå och vind,
  • Biota och ekosystem,
  • Mänskliga aktiviteter och
  • Tjänster.

Kortfattad och lättillgänglig information

Genom att göra faktabladet till en omfattande, men ändå kortfattad och lättläst publikation, är avsikten att beslutsfattare ska få hjälp att ta med överväganden kring klimatförändring i sitt arbete och sina beslut. I ett vidare perspektiv är syftet också att göra kunskap om effekten av förändringarna i Östersjön tillgängliga för allmänheten.

– Med faktabladet vill vi säkerställa att beslutsfattare är uppdaterade kring den senaste vetenskapliga kunskapen om klimatförändring och dess påverkan på Östersjöns marina miljö och aktiviteter, säger Jannica Haldin som är ansvarig för arbete relaterat till klimatförändring på HELCOM.

Faktabladet är en summering av Baltic Earth Assessment Report, en regional motsvarighet till FN:s klimatpanel IPCC:s rapport, som ger beslutsfattare möjlighet att fatta tidsrelevanta, ambitiösa och samordnade klimatåtgärder.

Omkring 100 experter från hela Östersjöregionen har varit med och tagit framfaktabladet, som utvecklats av expertnätverket EN CLIME (Joint Climate Change expert network) som drivits av Baltic Earth och HELCOM.

Faktabladet Baltic Sea Climate Change Fact Sheet planeras att uppdateras vart sjunde år.