Luftföroreningar från skogsbränder undersöks i nytt projekt

Flera stora skogsbränder i de stora skogstäckta områdena på norra halvklotet har de senaste åren har lett till ökad mängd luftföroreningar som påverkar människors hälsa. Nu ska forskare undersöka hur ett förändrat klimat med stigande temperaturer och fler extrema värmeböljor påverkar skogsbränder och vilka hälsoeffekter de ökade luftföroreningarna kan ge.

Det boreala skogsområdet är det stora barrskogsbältet som sträcker sig runt norra halvklotet på gränsen till Arktis, genom Europa, Asien och Nordamerika. Det är sedan länge vanligt med stora bränder i till exempel Alaska, Kanada och Sibirien. Under senare år finns dock tecken på en ökning. I Sverige finns bränderna den varma sommaren 2018 i färskt minne och under 2019 härjade intensiva skogsbränder på flera håll i Arktis, bland annat i Alaska och Sibirien.

Skogsbrand i barrskog med stor rökplym
Det boreala skogsområdet är det stora barrskogsbältet som sträcker sig runt norra halvklotet på gränsen till Arktis, genom Europa, Asien och Nordamerika. Nu ska forskare studera förutsättningarna för skogsbränder i detta område i ett förändrat klimat och undersöka hälsoeffekterna av de luftföroreningar som bränderna ger upphov till.

Nu ska forskare studera förutsättningarna för skogsbränder i Arktis i ett förändrat klimat – ett högaktuellt ämne då Arktis värms upp ungefär dubbelt så snabbt som den globala medeltemperaturen. De ska också undersöka hälsoeffekterna av de luftföroreningar som bränderna ger upphov till.

– Vi ska modellberäkna luftföroreningar från skogsbränder idag och i ett förändrat klimat, och vi ska speciellt undersöka bränderna 2018 i Sverige. Fokus kommer att vara på partiklar inklusive sot, men även marknära ozon och andra luftföroreningar kommer att inkluderas, säger Joakim Langner, forskare inom luftmiljö vid SMHI och koordinator för den svenska delen av det internationella projektet.

Modellberäkningarna av luftföroreningar från skogsbränder ska fungera som underlag för hälsostudier som ska genomföras av forskare vid Umeå universitet.

Visualisering sprider kunskap

Idag saknas vetenskaplig kunskap om hur skogsbränderna kommer att påverka luftkvaliteten i området. Denna förståelse är viktig för att utveckla en förmåga till motståndskraft mot konsekvenserna i de lokala samhällena i regionen. Tillsammans med lokala beslutsfattare ska forskarna i projektet skapa ett verktyg som visualisera framtidsscenarierna och effekterna. Det ska underlätta bred spridning av kunskapen i samhället, både lokalt och nationellt.

Huvuddelen av projektet fokuserar på skogsbränder och de hälsoeffekter som följer av de ökade luftföroreningarna. Inom projektet ska forskare i Finland också studera förändrade förutsättningar för insektsburna infektioner, till exempel via fästingar, kopplat till ett förändrat klimat.

Projektet ACRoBEAR, Arctic Community Resilience to Boreal Environmental change: Assessing Risks from fire and disease löper över fyra år. Projektet är beviljat medel genom Belmont Forums utlysning Climate, Environment and Health. Den samlar forskning som ska öka förståelsen för kopplingar mellan klimat, miljö och hälsa över hela världen. Svensk finansiering av projektet sker genom forskningsrådet Forte.