Klimatforskning med stor bredd på nationellt symposium

Under tre dagar fick forskare och andra samhällsaktörer från hela Sverige prata om pågående klimatforskning, vad som händer med klimatet och vilken roll klimatforskningen har för samhället. Swedish Climate Symposium, som genomfördes för första gången i mitten av maj, samlade hundratals intresserade deltagare.

Deliang Chen står på en scen bredvid en stor skärm där han visar en presentation.
Professor Deliang Chen, Göteborgs universitet.

Tillsammans med de strategiska forskningsområdena MERGE och BECC, samt Bolincentret för klimatforskning arrangerade SMHI ett klimatsymposium i Norrköping den 16 – 18 maj. Det var det första av sitt slag och det samlade totalt 600 deltagare som deltog en av eller alla tre dagarna.

Symposiet hade ett särskilt fokus på klimatfrågor i Sverige och forskarna som deltog representerar olika organisationer och är experter inom olika klimatvetenskapliga områden. Med FN:s klimatpanel IPCC:s rapporter som utgångspunkt beskrev forskare såväl den naturvetenskapliga grunden om klimatet, som klimatförändringens effekter och hur de kan begränsas. Även behovet av klimatanpassning lyftes.

Under dagarna fanns det utrymme för diskussioner, utbyte av forskning, kunskap och erfarenheter.

Det är viktigt att ha ett symposium som detta för att sätta forskarnas arbete och resultat i ett bredare perspektiv. Klimatfrågan är komplex och forskningsresultat behöver kopplas ihop för att nå en mer komplett bild. Som SMHI-forskare ville vi även lyfta fram SMHIs roll inom svensk och internationell klimatforskning, säger Ralf Döscher chef för Rossby Centre, SMHI, som ingått i organisationskommittén för symposiet.

Tre fullspäckade dagar

Symposiets tre dagar bjöd på en rad olika innehåll. Första dagen närvarade H.K.H. Kronprinsessan Victoria under öppningen och deltog i ett samtal med SMHIs generaldirektör Håkan Wirtén och klimatforskare från SMHI och övriga arrangörer. Sessionerna under dagen tog avstamp i slutsatserna från FN:s klimatpanel IPCC:s sjätte kunskapsutvärdering (AR6) och den forskning som ligger till grund för IPCC:s rapporter presenterades av forskare som på olika sätt varit involverade i framtagningen av rapporterna.

Forskare, SMHIs GD och HKH Kronprinsessan Viktoria står uppradade för en bild.
Invigningen av symposiet skedde i närvaro av H.K.H. Kronprinsessan som också fick möjlighet att samtala med en rad forskare från SMHI, Lunds universitet, Stockholms universitet och Göteborgs universitet.
En person står och visar innehållet i en poster som hänger på väggen för en annan person.
Postersessionen under symposiet.

Mellan sessionerna visade ett femtiotal forskare upp sin forskning på postrar både första och andra dagen. Symposiets andra dag bestod av 12 parallella sessioner med presentationer, frågestunder och diskussioner.

En omedelbar reflektion efter konferensen är att svensk klimatforskning har en stor bredd, som vi på SMHI kan använda i samarbeten för att skapa ännu mer samhällsnytta., Till exempel genom delad tolkning av klimatdata och delad utveckling med specialister tvärs över discipliner i hela landet, säger Ralf Döscher.

Från forskning till policy

Berit Arheimer står framför en bakgrund av roll-ups och bakom ett bord. Hon håller en presentation och håller en fjärrkontroll i handen.
Professor Berit Arheimer, SMHI.

Dag tre var särskilt avsatt för populärvetenskapliga sessioner och dialog med det omgivande samhället. Då kunde media, politiker, samhällsaktörer och forskare mötas. Bland annat diskuterades betydelsen av vetenskapligt underlag för policybeslut som rör minskad klimatpåverkan och klimatanpassningsåtgärder för att begränsa klimateffekter.

Konferensens dag tre handlade om att förmedla forskningsresultat till allmänhet och till beslutsfattare. Samhällets behov av kunskap och tydliga budskap från oss forskare är tydligt, här finns utvecklingspotential, säger Ralf Döscher.