TipESM

TipESM samlar forskare från en rad olika discipliner för att förbättra vår förståelse av klimattippningspunkter i jordsystemet, inklusive deras inverkan på ekosystem och samhälle. Det kombinerat med att ta fram en uppsättning indikatorer för tidiga varningar och säkra framtida utsläppsvägar som minimerar risk för att överskrida sådana tippningspunkter.

TipESM sammanställer de senaste jordsystemmodellerna (Earth System Models/ESM), inklusive förbättringar av nyckelprocesser så som: inlandsisar, vegetation och markanvändning, permafrost samt biogeokemi i havet och på land. I samarbete med World Climate Research Programme (WCRP)/Future-Earth project TIPMIP kommer TipESM att organisera ett internationellt samarbete för att designa och genomföra ett gemensamt experimentprotokoll för jordsystemmodeller som kommer att underlätta analyser av sannolikheten för förekomst, och potentiell reversibilitet, av så kallade tippelement på olika nivåer och varaktighet av global uppvärmning. Dessa experiment kommer att kombineras med mer projektspecifika experiment med jordsystemmodeller utformade för att undersöka interaktioner och återkopplingsmekanismer över jordsystemet. Baserat på TipESM-experimenten, befintliga simuleringar och observationer kommer vi att undersöka tippningspunkter, deras körprocesser, potentiella tidiga varningssignaler och kaskadeffekter över klimatet, ekosystemen och samhället. Att inkludera de viktigaste komponenterna i jordsystemet i våra jordsystemmodeller gör det också möjligt för TipESM att identifiera potentiellt okända tippelement, deras föregångare och effekter.

TipESM samlar expertis från klimatvetenskap och om klimatpåverkan för att undersöka både rollen av gradvisa klimatförändringar för tippning i enskilda ekosystem och samhälle, och effekten av att korsa specifika tippningspunkter för samhälle, ekosystem och biologisk mångfald. Projektresultaten kommer att syntetiseras till ett riskregister för tippningspunkter. Ny kunskap och data från TipESM kommer regelbundet att kommuniceras till ett brett spektrum av forskargrupper, beslutsfattare och allmänheten, vilket bidrar till ett förberett och motståndskraftigt samhälle.

Projektmål

Med hjälp av kunskap från de senaste jordsystemmodellerna och observationsbegränsningarna är TipESMs primära mål, som tidigare nämnt, att leverera en stegvis förändring i vår förståelse av klimattippningspunkter i jordsystemet, inklusive deras inverkan på ekosystem och samhälle. Det kombinerat med en uppsättning indikatorer för tidiga varningar och säkra utsläppsvägar som minimerar risken för att överskrida sådana tippningspunkter.

TipESM kommer att uppnå sitt övergripande mål genom flera specifika mål kopplade till projektets arbetsplan:

Specifika mål:

  1. Att designa och utföra en uppsättning samordnade experiment med kopplade jordsystemmodeller för att stödja undersökningen av jordsystemets tippningspunkter vid olika nivåer av global uppvärmning.
  2. Att identifiera klimattippningspunkter i CMIP6-arkivet och dedikerade körningar från TipESM och tidigare EU-projekt, och förbättra vår förståelse för de processer som ligger till grund för sådana tippningspunkter och deras effekter över hela jordsystemet.
  3. Att undersöka robustheten och den potentiella (ir)reversibiliteten hos klimattippningspunkter.
  4. Att identifiera föregångare för klimat och ekologiska tippningspunkter, och utveckla tillförlitliga indikatorer för tidig varning baserade på jordsystemmodeller och observationer.
  5. Att identifiera risken för en kaskad från en klimattippning till en annan.
  6. Att identifiera tippningshändelser i ekologiska och samhälleliga system, med fokus på klimatfaktorerna bakom dessa händelser, med tonvikt på biologisk mångfald, människors hälsa och beboelighet.
  7. Att ge ny förståelse för klimat-, samhälleliga och ekosystemkonsekvenser av att passera klimattrösklar och tippningspunkter.
  8. Att tillhandahålla ett riskregister över framtida tippningspunkter och en uppsättning säkra utsläppsvägar för att minimera chansen att korsa sådana tippningspunkter.
  9. Att tillhandahålla politisk vägledning till EG, IPCC, IPBES och UNFCC:s globala inventering, om sannolikheten och konsekvenserna av att korsa klimattippningspunkter och begränsningsalternativ för att minimera risken för sådana händelser.

SMHIs roll

SMHI är partner i projektet. Torben Koenigk är projektledare för SMHI.

Projektpartners

Det finns 15 projektpartners över hela Europa och Danmarks Meteorologiska Institut (DMI) är koordinator.

Finansiering

TipESM har fått finansiering från Europeiska unionens forsknings- och innovationsprogram Horizon Europe och utlysningen HORIZON-CL5-2023-D1-01-02 - Climate-related tipping points.

Tidsplan

Projektet börjar i januari 2024 och avslutas i december 2027.