Klimatförändringarnas konsekvenser för energisystemet

Rossby Centre deltar i Energiforsks projekt ”Klimatförändringarnas konsekvenser på energisystemet”. Syftet med projektet är att förbereda energisektorn, myndigheter och politiker på hur klimatförändringarna kan komma att påverka energisystemet och energiförsörjningen i Sverige och Norden. Projektets mål är att öka kunskapen om energisystemets sårbarhet och tillförlitlighet ur ett klimatförändringsperspektiv, energisystemets förmåga att motstå och hantera effekterna, vilka anpassningsåtgärder som kan behövas för att minska negativa effekter samt hur förändrade produktionsförutsättningar kan hanteras och vad som krävs för att bibehålla en säker energiförsörjning.

Projektet omfattar hela energisystemet och analyserar klimatförändringarnas påverkan på vattenkraft, kärnkraft, vindkraft, bioenergi, solenergi, uppvärmning och kyla, elnät samt naturgasförsörjning med hjälp av indata om klimatvariabler från SMHI. En viktig del av arbetet sker i arbetsgrupper för respektive energislag. Avslutningsvis genomförs en helhetsanalys av resultaten för att ge en systemsyn över hur ett förändrat klimat kan komma att påverka Sveriges energiförsörjning och energibranschen. Förutom Energiföretagen Sverige och ett flertal medlemsföretag som är med och delfinansierar projektet sker en nära samverkan med Energimyndigheten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Naturvårdsverket, Svenska Kraftnät och en rad andra aktörer. Projektet har också en nära samverkan med NEPP-projektet (North European Energy Perspectives Project).

Partner i projektet

Projektet samordnas genom Energiforsk och genomförs av forskare inom såväl klimat- som energisystem från SMHI, IVL, Profu och Chalmers.

Finansiering

Projektet finansieras av Energiforsk.

Tidsperiod

Projektet pågår under 2019-2020 och utgör i sig ett forum och en mötesplats för dialog mellan forskare, energiföretag, myndigheter, kommuner och landsting m.fl. kring klimatförändringarnas påverkan på energisystemet.

Kontaktperson på SMHI

Erik Kjellström