HELIX

HELIX (High-end climate impacts and extremes) hjälper beslutsfattare och forskarkåren att lättare förstå och hantera anpassningen till ett förändrat klimat genom att ta fram en uppsättning trovärdiga, sammanhängande, globala och regionala versioner av världen vid 2, 4 och 6°C, samt nu vid 1,5°C uppvärmning.

Målet att begränsa den globala uppvärmningen till 2°C blir svårare och svårare att nå, därför måste politiker, företag och andra beslutsfattare planera för en anpassning till ett förändrat klimat vid högre nivåer av global uppvärmning. För detta krävs sammanhängande information om framtida klimatförhållanden och konsekvenserna av olika anpassningsåtgärder.

Det finns visserligen redan en mängd projektioner, scenarier och uppskattningar av framtidens klimatförändringar och dess effekter, men mycket av detta är motsägelsefullt, otydligt, har okänd osäkerhetsgrad och är svårt att använda som beslutsunderlag. HELIX tar sig an frågan genom att ta fram en tydlig, sammanhängande och internt konsekvent syn av ett hanterligt antal “framtidsvärldar” för högre nivåer av global uppvärmning som uppnås med olika antaganden, tillsammans med information om olika aspekters osäkerhetsgrad.

Projektets mål

HELIX har följande specifika målsättningar:

1. Utveckla och leverera sammanhängande, internt konsekventa globala scenarier för en framtida värld, med tanke på både natur och människa, vid en global uppvärmning på 2, 4 och 6ºC. Fokus kommer ligga på effekterna på land och i kustområden och deras socioekonomiska konsekvenser: livsmedel, vatten och energisäkerhet, översvämningar vid kuster och floder, infrastruktur, ekosystem och biologisk mångfald, hälsa, migration och konfliktrisk.

2. Ta fram mer detaljerad information för fokusregioner i Europa, norra delen av Afrika söder om Sahara och Sydasien, med aktiva bidrag från intressegrupper och beslutsfattare i regionerna.

3. Göra pålitliga angivelser om konfidensnivån inom dessa scenarier, baserat på en övergripande bedömning av osäkerheten för alla projektionernas olika komponenter.

4. Säkerställa att forskningen uppfyller beslutsfattarnas behov, både genom implementering och kommunikation.

SMHI:s roll

SMHI leder HELIX WP3 som tillhandahåller nya högupplösta globala klimatsimuleringar som når de specifika uppvärmningsnivåerna vid olika tidpunkter. De nya simuleringarna jämförs med tidigare CMIP5-simuleringar för att bedöma vilka förbättringar som har uppnåtts tack vare den högre upplösningen. Klimatets känslighet och dess effekter i de utvalda HELIX-regionerna testas i experiment där SST i olika delar av världshavet antas uppnå extrema värden.

SMHI bidrar även till HELIX:s samverkan och kommunikation genom deltagande i möten med intressenter, viktiga forskningsanvändare och beslutsfattare så att forskningen verkligen uppfyller deras behov; och hjälpa till med organiserandet av samverkansutbildning för yngre forskare.

Partner i projektet

Projektet leds av professor Richard Betts, Exeters universitet (Storbritannien). HELIX för samman forskare från 10 EU-länder, samt från Bangladesh, Indien, Kenya och Senegal. Fullständig lista över projektets partners finns här.

Finansiering

HELIX finansieras av Europeiska unionen under FP7  program  ENV.2013.6.1-3  Impacts of higher-end scenarios (global average warming > 2 °C with respect to pre-industrial level) projektref. 603864.

Tidsperiod

Nov 2013 till Okt 2017.

Kontaktperson på SMHI

Klaus Wyser