Oceanografiska observationer

Oceanografiska observationsdata är uppmätta värden från SMHIs mätstationer till havs. Samma mätstation levererar data för olika oceanografiska parametrar.

Via gränssnittet för nedladdning av oceanografiska observationer, levereras data som en textfil, importerad i Excel. Filerna innehåller tillgängliga data fram till kl 23 föregående dygn, för vald parameter och mätstation.

Prenumerar du på observationsdata via atomflöden får du data för vald parameter och station i tre olika tidsutsnitt:

• Alla historiska data fram till kl 23 föregående dygn, delvis kvalitetsgranskade
• Senaste dygnets data, ogranskade data
• Senaste timmens data, ogranskade data

Parametrar

Följande parametrar finns att tillgå:

  • Signifikant våghöjd
  • Strömhastighet och strömriktning
  • Salthalt
  • Havstemperatur
  • Havsvattenstånd

Tidsserier

Mätstationerna har olika långa mätserier för olika parametrar. Till exempel har havsvattenstånd observerats i Stockholm sedan 1774, medan andra stationer bara har varit i drift något år. I dessa tjänster hittar du data för de utvalda parametrarna från alla oceanografiska mätstationer som varit i drift under kortare eller längre perioder sedan 1886.

Kvalitetsgranskade data

SMHI kvalitetsgranskar sina data med metoder som har utvecklats genom åren. När avvikelser i mätdata upptäcks korrigeras dessa värden. Historiska data har inte klassats om när nya granskningssystem tagits i drift, men äldre värden är ändå alltid granskade. De data som levereras här levereras med en kvalitetskod. Ibland saknas mätdata på grund av tekniska fel på mätstationen eller skifte av mät-/insamlingsteknik.

Höjdsystem RH2000

För havsvattenstånd är höjdsystemet som används , vilket är Sveriges officiella höjdsystem.