Modelldata (HIROMB BS01)

HIROMB BS01 (High Resolution Operational Model for the
Baltic Sea) är en oceanografisk prognosmodell som beskriver tillståndet i havet för ett antal fysikaliska parametrar.

Här kan du både ladda ned oceanografiska analysdata via gränssnitt och prenumerera på ett flöde av oceanografiska analysdata (nulägesbeskrivningar) till och med igår som uppdateras var 6:e timme. En nulägesbeskrivning är samma sak som tidssteg 0 i prognosen.

Gridrutorna är 1 nautisk mil (ca 2*2 km) och filformatet är Grib.

Parametrar

Exempel på parametrar som finns att tillgå:

  • vattenstånd
  • strömmar
  • salthalt
  • temperatur
  • iskoncentration
  • isens flaktjocklek

HIROMB modellen

Var 6:e timme körs en 60-timmars prognos som bygger på dataassimilation av tillgängliga observationer. Som indata används meteorologiska prognosmodellen HIRLAM (C11) och floddata från HBV-modellen. Området som täcks av HIROMB BS01 är hela Östersjön och Sveriges västkust (Kattegatt och Skagerrak). Den västliga gränsen går strax väster om Jyllands nordspets.

HIROMB har använts på SMHI för prognosverksamhet sedan 1995, och har med åren fått allt högre upplösning. HIROMB är en s.k. "nestad" modell, vilket innebär att den kan ha högre upplösning inom ett intressant område. Dessa olika modellgridder är tvåvägskopplade med varandra, vilket innebär att de byter information med varandra längs gränsen.