Havsis

Isobservationer


Under perioden november till maj kartlägger istjänsten på SMHI isläget i Skagerrak, Kattegatt, Östersjön, Bottniska viken,
Finska viken, Rigabukten, Vänern samt Mälaren.
Nedan presenteras dagliga iskartor, israpporter, trafikrestriktioner och farledskoder.

 

Kartor och rapporter

Kartor (pdf)

Iskarta, svartvit
(dagligen under vintersäsongen från 2003):

Iskarta, färgkodad
(dagligen under vintersäsong från 2003):

Ytvattentemperaturkarta
(2 ggr/vecka under vintersäsong från 1979-2017):

Ytvattentemperaturkarta
(2 ggr/vecka under sommarsäsong från 2004-2017):

Rapporter (pdf)
(Dagligen under vintersäsongen från 2007):

Svensk israpport:

Östersjökoden:

Trafikrestriktioner till svenska och finska hamnar:


Maximal isutbredning

Den maximala isutbredningen används ofta för att jämföra olika vintrars svårighetsgrad och är en viktig parameter vid
klimatstudier.
Kartor för maximal isutbredning från 1980 (pdf):

Klimatindikator maximal isutbredning

Sammanfattning av isvintern

En publikation som beskriver isvintern och isbrytningsverksamheten, producerad i samarbete med isbrytarledningen på Sjöfartsverket.


Säsong (pdf):