Långtidsmätningar av UV-strålning i Norrköping

Från Norrköping finns en av världens längsta mätserier av UV-strålning. Mätningarna startade 1983 och pågår än. Här presenteras den tillsammans med några andra variabler.

Mätningarna av UV har utförts med stöd av Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) och mätningarna av ozonskiktets tjocklek ingår i Naturvårdsverkets miljöövervakning.

Alla de presenterade mätningarna görs på SMHIs tak i Norrköping. I figuren till höger visas årliga värden men det går att ladda ner dagliga värden av UV-strålning via följande länk. Uppdatering av denna fil sker en gång per år ungefär i mars månad.

UV-strålning i Norrköping sedan1983 (498 kB, txt)

Dygnsdata av CIE-erytemviktad irradiation där enheten är Wh/m2

Instrumentet kalibrerades under många år vid nordiska komparationer inom ramen för Nordiska Ozon- och UV-gruppens samarbete (NOG). Därefter har det etablerats en internationell kalibreringsservice i Davos i Schweiz. Mätningarna som presenteras här (sedan 2018) relaterar till de kalibreringsresultat som har erhållits vid World Calibration Center for UV (WCC-UV) i Davos, Schweiz, för att vara jämförbara med andra internationella mätningar. Äldre data är omräknade.

I tabellen nedan visas månads-, års- och säsongsvärden för hela mätperioden. För att få kompletta årsvärden har saknade dygnsvärden mätts med ett annat UV-instrument (klargul) eller beräknats med hjälp av en empirisk modell (grönt).

CIE-viktad UV-strålning uppmätt i Norrköping 1983-2023
Tabell. CIE-viktad UV-strålning uppmätt i Norrköping 1983-2023. Enheten är Wh/m². Några månader har modellberäknats (helt eller delvis) från globalstrålning och totalozon. De är markerade med gult. De värden som är uppmätta med ett annat UV-instrument är markerade med grönbakgrund. Feta värden är extremerna för respektive månad, år eller säsong. Förstora Bild
UV-strålningen per säsong
UV-strålningen per säsong, där vintern är december, januari och februari o.s.v. Linjära trender har testats för signifikans på 95%-nivån. Enheten är Wh/m². Förstora Bild

När den CIE-viktade UV-strålningen plottas per säsong (se figur) framgår att endast våren (mars, april och maj) uppvisar en signifikant trend på 95%-nivån. 

Den stora skillnaden mellan de olika årstiderna framgår om man tittar på värdena på y-axeln. Vintervärdena ligger mellan 2 och 3 Wh/m2 medan den CIE-viktade UV-strålningen på våren oftast är mer än tio gånger högre. Därefter ser man att strålningen under sommaren är ungefär dubbelt så hög som under våren. Mer exakta värden kan fås ur tabellen.


Data och figurer kan användas fritt med en referens till källan. Till exempel: Data kommer från SMHI / SSM och till följande publikation där fler detaljer finns beskrivna över hur korrektioner har gjorts och vilken osäkerhet som finns i data.

Josefsson W., 2006, UV-radiation 1983-2003 measured at Norrköping, Sweden, Theoretical and Applied Climatology, V.83, No.1-4, pp. 59-76, ISSN: 0177-798X (Paper) 1434-4483 (Online), DOI: 10.1007/s00704-005-0160-1, Date: January 2006.