Visualisering av flöden - Prototyp Västerdalälven

Hur varierar flödet längs med Västerdalälven? Visualisering av flöden är en prototyp på realtidssystem som satts upp för Västerdalälvens avrinningsområde. Tjänsten är framtagen på uppdrag av Länsstyrelsen i Dalarna och innehåller modellberäknade flöden för Västerdalälven samt realtidsobservationer från hydrologiska stationer i avrinningsområdet. Via snabblänkar i menyn finns tillgång till Hydrologiskt nuläge på Vattenwebb och vattenstånds- och vattenflödesobservationer från kalkdoserare (MOVAB) i området.

Sidan innehåller två vyer: vy 1 med modellberäknade flöden i huvudvattendraget och vy 2 med stationskarta med observerade flöden och vattenstånd.

Modellberäknat flöde, vy 1

Diagrammet visar modellerade värden baserat på observationer av nederbörd och temperatur 8 veckor bakåt samt en prognos 10 dygn framåt baserat på nederbörd och temperatur från SMHIs prognos- och varningstjänst. Lodräta streck markerar biflöden som rinner in i Västerdalälven.

Observationer, Stationskarta, vy 2

Kartan visar hydrologiska stationer tillhörande SMHI, Fortum samt Vatten och Avfall Malung- Sälen AB (VAMAS). Från Fortums och VAMAS:s stationer visas högupplöst realtidsdata för vattenföring respektive vattenstånd. Från SMHI:s stationer visas vattenföring, högupplöst, från realtidsstationen Ersbo och de månadsrapporterande stationerna Fulunäs och Västra Ärnäs.

Vilken noggrannhet kan jag förvänta mig?

Flöden som visas i diagrammet i vy 1 har beräknats med den hydrologiska modellen S-HYPE. HYPE är en hydrologisk modell för integrerad simulering av flöden och omsättning av vatten och näringsämnen och S-HYPE är en specialuppsättning av HYPE-modellen som gjorts för Sverige. Den rumsliga indelningen i S-HYPE är densamma som i Svenskt Vattenarkiv (SVAR).

Indata till den hydrologiska modellen är observationer och prognoser på nederbörd och temperatur. I det fall vattenföringsmätningar från stationer i avrinningsområdet finns tillgängligt, används dessa till att uppdatera modellen.

Det är viktigt att ta hänsyn till de osäkerheter som finns i modelldata. Modelldata och statistik i Vattenwebb beräknas för en så stor mängd punkter att manuell granskning av varje enskild punkt är omöjlig, och därför kan lokal information vara bristfällig och leda till felberäkningar. 

Observationer från stationer har inte granskats.

SMHI garanterar inte riktigheten i de uppgifter som tillhandahållna data representerar eller att de kan användas för det ändamål användaren avser. Underlaget ska betraktas som vägledande för samhällets allmänna behov, framtaget med den bakgrundsinformation och metod som varit tillgänglig vid beräkningstillfället.

Så här används produkten

Välj vilken vy som ska visas väljs genom att klicka på ett alternativ i översta svarta menyraden.

Modellberäknat flöde, vy 1

Dra i markören på tidsskalan under diagrammet för att se beräknade flöden framåt/bakåt i tid, alternativt använd pilknapparna för att flytta markören. Färglagd del av tidsskalan markerar prognosperiod. Datum ovanför diagrammet visar vilken tidpunkt som flödet i diagrammet gäller för. Under tidsskalan finns ikoner för att växla mellan flöde som area och flöde som linje i diagrammet. Klicka på punkterna längs med flödeslinjen/arean för att se beräknat värde vid en viss punkt i vattendraget.

Observationer, stationskarta, vy 2

Klicka på stationspunkt i kartan för att ta fram diagram med observation för senaste 8 veckor. Håll muspekaren över tidsserien i diagrammet för att se uppmätt värde i tooltip.

Arkiverad data: Klicka på en stationspunkt i kartan. Klicka därefter på Välj datum, välj årtal och slutdatum i kalendern för att ladda in arkiverad data till diagrammet för  åtta veckor tom valt slutdatum.