Utvärdera modellresultat för sötvatten

Hur bra är modelldata för Sveriges delavrinningsområden? Produkten visar avvikelse i procent mellan modellerat och observerat vattenflöde, totalfosfor och totalkväve för ett antal mätpunkter. Modelldata kommer från hydrologiska modellen S-HYPE, som är en modelluppsättning av HYPE-modellen för hela Sverige.

Produkten kan användas för att få en uppfattning om hur bra modelldata är för olika delar av Sverige. Den bör användas som komplement till modellerad data för att uppskatta hur mycket observation och modell skiljer sig åt.

Hur beräknas modellosäkerheten?

Modellosäkerheten beräknas genom att jämföra hur mycket modelldata och observationsdata skiljer sig åt. Resultatet är ej genomsnittlig avvikelse i procent. En avvikelse på 10 % mellan modelldata och observationsdata innebär att modellen överskattar verkligheten. På samma sätt innebär -10 % en underskattning av modelldata jämfört med observationsdata.

Läs mer om kalibrering av den hydrologiska modellen S-HYPE och hur modellutvärderingen fungerar här. 

Så här används produkten

  1. Välj en parameter i det övre vänstra hörnet och klicka i om du vill se stora, mellanstora och små områden.
  2. Zooma därefter in till önskat område med hjälp av zoom-knapparna nere till höger eller genom att scrolla med musen.
  3. Klicka på en av kartans symboler. Nere till vänster syns information om objektet. Vid behov av ytterligare information klicka på ”Visa detaljerad utvärdering”.