Hydrologiskt nuläge

Är vattenflödet normalt just nu? Kommer det att stiga eller sjunka kommande vecka? Produkten visualiserar modellerat vattenflöde och prognos 10 dagar framåt i tiden och har utvecklats för att stödja miljöövervakning och vattenförvaltning i Sverige. Vattenflöden beräknas för hela landet med SMHIs hydrologiska modell S-HYPE för områden som finns definierade i Svenskt vattenarkiv (SVAR).

Hydrologiskt nuläge har stort värde inom exempelvis miljöövervakningen, där vissa vattenprovtagningar inte bör utföras när flödet är onormalt högt eller lågt för att vara jämförbara med tidigare prover. Andra provtagningar kanske snarare bör utföras under hög- eller lågflöden för att beskriva extrema ämnestransporter eller koncentrationer.

Osäkerheter i modellen varierar

Osäkerheten i flödesberäkningarna varierar men är generellt som minst i större vattendrag. Flödesregleringar vid dammar bidrar också till osäkerhet eftersom det är svårt att förutspå hur en reglering kommer variera i tiden. Modellen beskriver generellt långa säsongsregleringar men inte korta tidsregleringar. Du kan själv utvärdera resultaten från S-HYPE mot mätdata i Vattenwebb, se produkten Utvärdera modellresultat för sötvatten.

Så här används produkten

Både karta och diagram används för att visa det hydrologiska nuläget. I kartan används linjer för att illustrera vattnets väg och färger visar om flödet är över eller under normalt för dagen. Mer information om vattenföringen kan du få om du klickar på en punkt. Då visas diagram med dagens flöde tillsammans med statistik för punkten.

  • Zooma in till önskat område med hjälp av zoom-knapparna nere till höger eller genom att scrolla med musen.
  • Klicka på valfri sjö eller landområde för att se modellerat vattenflöde i denna punkt. 

    Den valda punkten i kartan markeras med en grön fylld punkt. Avrinningsområdet är gråtonad och omges av en svart linje. Det hydrologiska nätverket markeras med vita cirklar. De är sammankopplade med svarta, blåa eller röda linjer. En svart linje, visar på normala flöden, en blå linje, höga till mycket högre flöden och en röd linje, låga till mycket låga flöden. Se tabell genom att klicka på informations-tecknet. En stor grön cirkel visar mynningspunkten i havet.
HydroNu karta
Visualisering av aktuella flöden i Ängelholms avrinningsområde 2016-11-16. Linjernas färg i kartan anger om flödet är högt eller lågt. Blå färg betyder högre flöde än normalt, röd färg betyder lägre flöde än normalt och svart betyder att flödet är normalt. Förstora Bild

Vattenflödet för den valda punkten visas i diagrammet med en grön linje.

HydroNu diagram
Visualisering av aktuellt flöde (grön linje) jämfört med hela perioden (1981-2014). Blåtonat område i bakgrunden visar historiska flöden för platsen där blå linje visar medianen för flödet aktuell dag. Förstora Bild

I flödesdiagrammet visas flödesinformationen för den valda punkten. Det finns möjlighet att ändra hur hur vattennflöden visas. I grafen visas vattenflöden jämfört med hela perioden. Aktuell vattenflöde visas med grön linje, historiska flöden visas i det blåa området vilket gör att du kan se hur flödet varit dessa år. Medianen av de historiska flödena visas med blå linje.

Genom att välja i rullisten ovan diagrammet kan du också jämföra flödet med ett specifikt år eller mot statistik (MLQ/MQ/MHQ). 

Den röda vertikala linjen markerar aktuellt datum.

Justera tiden genom att trycka på "visa helt år" eller dra reglaget i sidled för att ändra datum.

Uppe i det högra hörnet finns, ”Länk hit” som ger en länk till den valda flödespunkten och inzommningsnivå. Det ger möjlighet att sätta ett bokmärke eller att kopiera länken för fortsatt arbete arbete. Vid högerklick kommer en meny upp med tex öppna i nytt fönster/spara länk mm.

När är vattenflödet högre eller lägre än normalt?

Legend som visar normala nivårer i Vattenwebb

Den historiska period som används visas i diagrammen och uppdateras regelbundet. Utifrån denna data har följande statistik beräknats:

Mycket högre flöde än normalt Flödet är högre än 90% av alla historiska flöden den aktuella dagen på året.
Högre flöde än normalt Flödet är högre än 75% av alla historiska flöden den aktuella dagen på året.
Lägre flöde än normalt Flödet är lägre än 75% av alla historiska flöden den aktuella dagen på året.
Mycket lägre flöde än normalt Flödet är lägre än 90% av alla historiska flöden den aktuella dagen på året.

Utöver dessa kriterier används även två tilläggskriterier för att särskilja höga/låga flöden:

  1. Flödet skiljer sig minst 10 % från medianen av historiska flöden den aktuella dagen.
  2. Flödet skiljer sig minst 0,01 m3/s från medianen av historiska flöden den aktuella dagen.