Fysiska karaktäriseringsdata

Hur ser den fysiska miljön ut kring sjöar, vattendrag och sankmarker? Här visas ett antal kartlager som tagits fram genom ett samarbete mellan flera myndigheter. Exempel på lager i produkten är buffertområden, strandskydd och svämplan. Denna visningstjänst innehåller i dagsläget endast kartskikt för Emåns avrinningsområde, men på sikt kommer underlag för hela Sverige att visas.

Kartlagren har skapats genom analyser av detaljerad kartinformation (Lantmäteriets God Hydrografi-datamängd) och höjddata (Nationell Höjdmodell v2) och är ett samarbete mellan flera myndigheter. Datamängden för Emån baseras på SWEREF 99 TM och RH2000.

Fysisk karaktäriseringsdatabas innehåller allt ytvatten och inte bara vattenförekomster. Syftet med visningstjänsten är dels att visa upp underlaget, dels att samla in synpunkter på underlaget och i vilken form det bör tillgängliggöras. Underlaget skulle exempelvis i framtiden kunna användas för att gruppera vattenförekomster/provtagningsplatser för att få en mer effektiv vattenförvaltning.

Vilken noggrannhet kan jag förvänta mig?

Produkten är skapad genom automatiserade beräkningar baserade på databaser, vilket innebär att resultatet kan skilja sig från verkligheten. Förenklade antaganden har gjorts för att kunna genomföra beräkningarna på ett effektivt sätt. Exempelvis är svämplanen framtagna med hjälp av gis-analyser och Lantmäteriets nationella höjdmodell, och tar inte hänsyn till hydrologiska förutsättningar. 

Så här används produkten:

  1. Klicka på "Välj kartlager" ovanför kartan för att välja de lager som är av intresse.
  2. Klicka på "Välj kartlager" för att stänga lagerväljaren igen.
  3. Zooma in till önskat område med hjälp av zoom-knapparna nere till höger eller genom att scrolla med musen.

  4. Klicka i kartan för att få information i en ruta till höger.

En beskrivning av fysiska karaktäriseringsdatabasen finns att läsa i Länsstyrelsens geodatakatalog.

I produktbeskrivningen finns detaljerad information om beräkningen av alla olika lager.

GIS-användare kan lägga till kartlagren med följande WMS-länk: http://vattenwebb.smhi.se/fkd/wms/fkd.map?SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetCapabilities

Medlemmar av geodatasamverkan kan kontakta SMHI för att få tillgång till geodatabasen i sin helhet. Du väljer vilket/vilka kartlager som ska visas genom att klicka på ”Välj kartlager” ovanför kartan. När du sedan klickar på kartlagerobjekt i kartan visas dess attribut i en lista till höger om kartan.

Lämna gärna synpunkter på underlag och tillgänglighet genom att kontakta SMHI.