Avrinningskartor

Hur har vattentillgången varierat under åren och mellan olika år? I produkten hittas kartor för valfritt år (1982-2018) eller säsong (vår, sommar, höst och vinter).

Det samlade vattenflödet från ett område i naturen kallas avrinning. Den specifika avrinningen, d.v.s. avrinningen per ytenhet, är ett mått på den långsiktiga vattentillgången i området, och uttrycks ofta i mm. SMHI tar varje år fram avrinningskartor för att ge en generell överblick av hur vattentillgången varierat under det gångna året och även per säsong. Säsongerna delas in enligt: vår (mars, april, maj), sommar (juni, juli augusti), höst (september, oktober, november) och vinter (december, januari, februari).

Underlaget till dessa avrinningskartor framtaget med hjälp av den hydrologiska modellen S-HYPE där Sverige är indelat i knappt 38000 delavrinningsområden. Modellen är kalibrerad för att ge en generell bild över avrinningen från Sverige. Indata till modellen kommer från en nederbörds- och temperaturdatabas, där nederbörd och temperatur har beräknats för ett gridnät som täcker hela Sverige. Varje gridruta är 4*4 km2 stor.

Notera att legenden för årskartan inte är densamma som för säsongskartorna.

Så här används produkten

  1. Välj år och därefter "hela året " eller "säsong "stationstyp av intresse i det nedre vänstra hörnet.Stationer visas med symboler i kartan.
  2. Det går också att se alla åren genom att välja "Visa små kartor.