Lansering av SIMAIR basår 2019 och uppdatering av basåren 2020 och 2021

Nu har basår 2019 lanserats till luftkvalitetssystemet SIMAIR 3, och uppdateringar har gjorts på de existerande basåren 2020 och 2021. Samtliga av SIMAIRs basår innehåller nu den förbättrade metodik kring omprojektioner och dubbelräkning som introducerades i basår 2022.

Ett basår i SIMAIR är en uppsättning av dataseten Trafik & väg, Byggnader, Emissionsfaktorer och Meteorologi & Bakgrundshalter, vilka tillsammans representerar tillsammans ett enskilt år som man kan göra beräkningar för. Under arbetet med SIMAIRs basår 2022 gjordes förbättringar som vi bedömde som så viktiga att vi valde att införa samma förbättringar även på de tidigare basåren 2020 och 2021. Nu har dessa uppdateringar gjorts.

Samtidigt valde vi att även lansera basår 2019, som bedöms vara ett relativt normalt år, både ur meteorologisk synvinkel och som ett år som inte påverkats av covid-19-pandemin. Meteorologin för år 2019 kommer även att användas för scenarioår 2030 som lanseras till SIMAIR i höst. För den som vill göra mer utförliga studier av luftmiljön utöver det aktuella året kan vi därför rekommendera att man även utför beräkningar för år 2019.

Förbättringar av basårsdatans projektionshantering

Ett basår utgörs av bakgrundshalter ifrån flera olika spridningsmodeller och olika ursprungsdataset. För att kunna arbeta med dessa samtidigt i SIMAIR görs ett antal omprojektioner av datan så att allting till slut hamnar på samma projektion, SWEREF 99 TM.

Under basår 2022 gjordes förbättringar kring omprojektionerna som innebär en ökad kvalitet för de regionala och urbana haltbidragen, framförallt i närheten av större utsläppskällor. Dessa förbättringar har nu gjorts även på de tidigare basåren så att samtliga tillgängliga år 2019 till 2022 håller samma kvalitet.

Uppdaterad metodik kring dubbelräkning

De totalhalter som räknas ut i SIMAIR är en summering av det

  • regionala haltbidraget (ifrån utsläpp utanför den aktuella orten),
  • urbana haltbidraget (ifrån utsläpp inom den aktuella orten),
  • lokala haltbidraget (utsläpp ifrån den aktuella vägen).

När man gör en beräkning i SIMAIR-väg beräknas det lokala haltbidraget ifrån den aktuella vägen, men detta har redan tagits hänsyn till i det urbana haltbidraget (med en lägre upplösning). SIMAIR innehåller metodik för att justera det urbana bakgrundsbidraget vid en vägberäkning, så att emissionerna från samma väg inte tas med två gånger. Denna metodik har nu förbättrats så att dubbelräkningen hanteras bättre. Detta har gjorts genom att justera metodiken i BUM-beräkningarna där det urbana haltbidraget förberäknas.

Tillgängligt i SIMAIR nu

Dessa resultat är nu importerade till SIMAIR. Justeringarna av år 2020 och 2021 berör specifikt datasetet Meteorologi & Bakgrundshalter. För att inte påverka redan färdiga beräkningar har vi valt att behålla det gamla datasetet under namnet BUM20XX (inaktuellt), medan nya projekt som skapas kommer att använda sig av det nya datasetet BUM20XX.