Basår 2023 till SIMAIR är nu färdigt

Nu lanseras basår 2023 till luftkvalitetssystemet SIMAIR. Bland utvecklingen som gjorts i samband med det nya basåret hittas användning av en ny HBEFA-version med uppdaterade antaganden kring emissionsfaktorer och fordonssammansättning för det lokala trafikbidraget samt en uppdatering av MATCH-modellen som används vid beräkningarna av de regionala och urbana haltbidragen.

Ett basår till SIMAIR är en sammanställning av all den data som krävs för att en användare snabbt ska kunna göra en beräkning i systemet för ett givet år.

Under arbetet med ett basår sammanställer vi all data som vi kan komma över för att kunna ta fram ett så bra underlag som möjligt. Till basår 2023 så har vi bland annat sammanställt meteorologisk data ifrån ECMWF och MESAN, trafikdata ifrån Trafikverkets NVDB, emissionsfaktorer ifrån HBEFA, byggnadsdata ifrån OpenStreetMap och Lantmäteriet, samt beräknat bakgrundshalter på regional och urban skala med hjälp av SMHIs MATCH- och BUM-modeller.

Ny HBEFA-version

I SIMAIR används en kombination av vägnät och trafikdata sammanställda av Trafikverket tillsammans med emissionsfaktorer ifrån HBEFA för att beräkna ett högupplöst haltbidrag ifrån vägtrafiken. Detta upplägg ger också den enskilda användaren möjlighet att göra egna justeringar kring trafikmängd och fordonsflottans sammansättning och bränsleanvändning på enskilda väglänkar.

I basår 2023 har ett nytt utdrag gjorts ifrån HBEFA version 4.2. Detta innebär att emissionsfaktorerna för SIMAIRs fordonsflottor har ändrats. För personbilar har ändringarna inte varit så stora, men för den tunga trafiken har det inneburit markant sänkta emissionsfaktorer för framförallt NO2 jämfört med föregående år. Detta kan synas genom generellt minskade lokala haltbidrag ifrån den tunga trafiken i SIMAIR.

Uppdatering av MATCH-modellen

MATCH-modellen (Multi-scale Atmospheric Transport and Chemistry) är en tredimensionell Eulersk spridnings- och kemimodell som utvecklas och drivs av SMHI och som används i en rad projekt och system över hela världen.

I SIMAIRs basår används MATCH för att beräkna det regionala haltbidraget (från övriga Sverige och Europa) och det urbana haltbidraget (från den aktuella staden). MATCH har nu uppdaterats till den senaste versionen vilket inneburit en rad modellförbättringar. Ambitionen är att fortsätta hålla systemet uppdaterat i samband med basåret för att i fortsättningen alltid kunna ta del av den senaste utvecklingen.

Rapportering av modelldata

Kommuner ska rapportera sina luftkvalitetsdata till Datavärdskapet för luftkvalitet. Rapportering av modelldata, samt inledande kartläggning och objektiv skattning av luftkvalitet, vilka kan tas fram med SIMAIR, ska ske senast den 15 juni 2024. Referenslaboratoriet för luftkvalitet – modeller (Reflab-modeller) har tagit fram en vägledning om hur man kan genomföra en modellberäkning.

Resultaten från modellberäkning ska redovisas i PDF-format och rapporteras enligt vägledning på Naturvårdsverkets webbsida.