Hur använder jag tjänsten Vattenbalans?

Här är en vägledning kring tjänsten Vattenbalans som erbjuder både översiktlig och detaljerad information om vattentillgången i landet. Informationen uppdateras dagligen för ca 37 000 områden i hela Sverige.

Hur använder jag tjänsten?

Rutorna visar de olika delarna i vattenbalansen för det område som är markerat i kartan. I kartan kan du se hur olika delar av vattenbalansen avviker mot normala värden över vald tidsperiod. Tidsperioden visas överst på sidan. Färgkoden visas i kartans underkant.

Det finns två sätt som du kan styra presentationen av vattenbalansen:

  • Klicka på en ruta för att se avvikelser för vald komponent i kartan. Från start är "Nederbörd" vald och nederbördens avvikelse från normalvärden visas i kartan.
  • Klicka på område i kartan för att se lokal vattenbalans i rutorna. Från start är ett område i Norrköping valt och vattenbalansen för detta område visas i rutorna.

Vad betyder vattenbalansen?

Vattenbalansen är sammanställning av inkommande, utgående och lagrat vatten i ett område under en bestämd tidsperiod. Vattenbalansens delar anges i millimeter vatten och påverkar ett valt område (röd cirkel) enligt bilden nedan:

Schematisk skiss för vattenbalans

Nederbörd

Nederbörd är regn, snö, hagel och is och anges i vattenmängd i smält form. Den uppskattas med hjälp av nederbördsmätningar i landet.

Avdunstning och transpiration

Avdunstning sker från både land- och vattenytor och anges i motsvarande mängd flytande vatten. I avdunstning ingår den vattenmängd som avdunstar på grund av växternas ”andning”, transpiration.

Utflöde

Utflödet visar mängden vatten som runnit ut från området minus mängden vatten som runnit till området, summerat över den aktuella tidperioden. Ett positivt tal betyder att utflödet överstigit inflödet, ett negativt tal betyder å andra sidan att inflödet överstigit utflödet.

Lagring av snö och is

Beskriver förändring av vattenmängden i snö- och islagret under den aktuella tidperioden. Förändringen beskrivs i motsvarande mängd vatten i smält form. Ett positivt tal betyder att lagret ökat, och ett negativt tal att lagret minskat.

Lagring av mark- och grundvatten

Beskriver förändring av mängden mark- och grundvatten under den aktuella tidperioden. Ett positivt tal betyder att lagret ökat, och ett negativt tal att lagret minskat.

Lagring av ytvatten

Beskriver förändring av mängden ytvatten under den aktuella tidperioden. Ytvatten är en samlingsterm för vatten i sjöar och vattendrag. Ett positivt tal betyder att lagret ökat, och ett negativt tal att lagret minskat.

Normalvärden

För att bestämma om vattenbalansens delar är ovanligt låga eller höga jämförs de med normalvärden för motsvarande tidsperiod från en historisk period (1981-2010). De normalvärden som visas i rutorna är medelvärden för den aktuella perioden. För att avgöra hur ovanliga de aktuella värdena är så jämförs de med normalvärden som baseras på percentilgränser enligt tabellen nedan:

Mycket över normalt > p85
Över normalt p65 - p85
Nära normalt p35 - p65
Under normalt p15 - p35
Mycket under normalt < p15

Exempel: Ett aktuellt värde som ligger mellan 35:e och 65:e pecentilerna av de historiska värdena betecknas alltså som "Nära normalt".

Tillförlitlighet

Vattenbalansen har beräknats för ca 37 000 områden med den hydrologiska modellen S-HYPE och resultatens tillförlitlighet varierar av olika anledningar. De mätningar som ligger till grund för beräkningarna är glest och ojämnt spridda i landet, vilket gör att lokala avvikelser kan förekomma. Vattenbalansen i många områden påverkas dessutom av mänskliga aktiviteter, t.ex. vattenregleringar och vattenuttag, som hanteras på ett förenklat sätt i beräkningarna.