Underlag till kontrollstation 2015 för anpassning till ett förändrat klimat

I mars 2015 presenterades förslag hur den svenska klimatanpassningen kan bedrivas i framtiden. SMHI i samverkan med flera myndigheter och andra aktörer har kartlagt, på uppdrag av regeringen, vad som har gjorts sedan Klimat- och sårbarhetsutredningen år 2007.

Uppdraget har inneburit att sammanställa kunskap om nuvarande och framtida risker och konsekvenser för samhället av ett förändrat klimat. Arbetet har också omfattat en kartläggning över vad som genomförts sedan Klimat- och sårbarhetsutredningen.

Utredningen har beskrivit behoven och lämnat förslag på åtgärder för anpassning av olika delar av samhället. Utredningsarbetet har bedrivits vid SMHI i bred samverkan med myndigheter, kommuner, forskare, branschorganisationer och andra näringslivsrepresentanter. Redovisningen av uppdraget utgörs av en huvudrapport samt 18 bilagor.

Huvudrapport

Rapportens slutsatser handlar framförallt om att klimatanpassningsarbetet måste bedrivas långsiktigt, att roller och mandat förtydligas samt att en bättre samordning mellan olika aktörer uppnås.

Underlag till kontrollstation 2015 för anpassning till ett förändrat klimat (4,8 MB, pdf)

De viktigaste slutsatserna för fortsatt arbete är:

 • Regelverk behöver anpassas, roller och ansvar samt strategier och mål måste tydliggöras.
 • Prioriterade forsknings- och utvecklingsinsatser, som fyller identifierade kunskapsbehov inklusive långtidsövervakning, behöver genomföras.
 • Kunskap, beslutsstöd och prognos- och varningssystem behöver göras mer tillgängligt.
 • Hur kostnader ska fördelas mellan olika aktörer, och hur resurser till prioriterade åtgärder ska säkerställas, behöver klarläggas.

Huvudrapportens tredje kapitel är en syntes av rapportens alla förslag, och kan ses som färdplanen för att säkerställa att Sverige klimatanpassas.

Bilagor

 • Bilaga 1 (4,3 MB, pdf) Risker, konsekvenser och sårbarhet för samhället av förändrat klimat – en kunskapsöversikt.
 • Bilaga 2 (1,9 MB, pdf) Uppföljning av kapitel 9 i Anpassning till ett förändrat klimat i Regeringens proposition 2008/09:162.
 • Bilaga 3-5 (1,7 MB, pdf)
  Bilaga 3: Internationell utblick över klimatanpassningsarbete med fokus på kommunalnivå.
  Bilaga 4: Klimatförändringarnas indirekta effekter och deras betydelse för Sverige.
  Bilaga 5: Rapportering av Näringslivsdialog klimatanpassning.
 • Bilaga 6-8 (1,6 MB, pdf)
  Bilaga 6: Svensk forskning om klimatanpassning inom styrning och planering.
  Bilaga 7: Identifierade behov av åtgärder för klimatanpassning- en syntes av förslag i länsstyrelsernas handlingsplaner för klimatanpassning.
  Bilaga 8: Folkhälsomyndigheten
 • Bilaga 9 (582 kB, pdf) Havs- och vattenmyndigheten
 • Bilaga 10-14 (1,9 MB, pdf)
  Bilaga 10: Livsmedelsverket
  Bilaga 11: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
  Bilaga 12: Riksantikvarieämbetet
  Bilaga 13: Skogsstyrelsen
  Bilaga 14: Statens geotekniska institut (SGI)
 • Bilaga 15-18 (1,7 MB, pdf)
  Bilaga 15: Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA)
  Bilaga 16: Sveriges geologiska undersökning (SGU)
  Bilaga 17: Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)
  Bilaga 18: Konsekvenser av huvudförslagen i kapitel 3