Lagstiftning och klimatanpassning – en överblick

Vilka lagar styr arbetet med klimatanpassning? En rapport, som tagits fram på uppdrag av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning, syftar till att ge överblick och vara ett stöd i myndigheternas och kommunernas arbete.

Vägledningen är baserad på den nationella strategin för klimatanpassning, och den utgår från områdena:

  • samhällsplanering,
  • förvaltning, drift och underhåll
  • vattenförsörjning
  • kris- och katastrofberedskap
  • skadegörare och sjukdomar samt invasiva främmande arter 
  • upphandling

För varje område anges bland annat exempel på lagar och andra författningar som kan ha relevans för klimatanpassningsarbetet, hur reglerna kan användas för att främja klimatanpassningsarbetet, och exempel på motsättningar mellan olika regler.

Rapporten ger också information om källor och andra vägledningar som kan underlätta för klimatanpassning.

Rapporten är inte någon uttömmande redogörelse för alla tillämpliga lagar och regler utan syftar till att hjälpa aktörer, däribland de myndigheter som berörs av Klimatanpassningsförordningen och kommunerna, att lättare få en överblick över relevant lagstiftning

Vägledningen ”Klimatanpassning – urval av tillämplig lagstiftning till stöd för myndigheter och kommuner”, har arbetats fram av advokatbyrån Delphi på uppdrag av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI.