Hearing mätetal och indikatorer för klimatanpassning

Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI håller en virtuell hearing kring uppföljning och utvärdering av det nationella arbetet med klimatanpassning. Här presenteras SMHIs förslag för mätetal och indikatorer.

Tid: 24 september 2020, kl 9 -12.

SMHI har fått i uppdrag av regeringen att utveckla ett system för uppföljning och utvärdering av det nationella arbetet med klimatanpassning. Syftet med systemet är att följa upp om Sverige blir ett mer långsiktigt hållbart och robust samhälle som aktivt möter klimatförändringar genom att minska sårbarheter och ta tillvara möjligheter.

Systemet kommer att innehålla mätetal och indikatorer. Dessa ska ge en god bild av Sveriges sårbarhet men också i möjligaste mån baseras på tillgängliga data.

Det nationella arbetet med klimatanpassning sker i hela samhället. Många aktörer kommer också att bli inblandade i arbetet med att följa upp och utvärdera det, till exempel representanter från kommuner, myndigheter, forskning, företag, bransch- eller intresseorganisationer.

Därför är det viktigt att få in synpunkter på SMHIs förslag och mätetal och indikatorer. Vid hearingen den 24:e september presenteras förslaget att varefter några aktörer presenterar sina synpunkter på förslaget.

Deltagarna kommer att få underlag inför mötet.

Anmälning för hearingen har stängt.