Vegetationsperioden i Sverige beräknad från temperaturobservationer.

Typ: Rapport
Serie: RMK 12
Författare: Eriksson, B.
Publicerad:

Sammanfattning

Från en bearbetning av svenska temperaturobservationer för perioden 1961-74 har vegetationsperiodens början och slut bestämts för individuella år och medeldatum därefter beräknats. Som tröskelvärde för dygnsmedeltemperaturen har använts 6° och dessutom har krävts att  temperaturkriteriet skall vara uppfyllt minst 4 dygn i följd. Kartor som visar medeldatum för vegetationsperiodens början, -slut och längd har framställts. I tabellform redovisas "extremår" med tidig resp. sen start av resp. slut på vegetationsperioden.