VATTENFÖRINGSBESTÄMNING VID VATTENUNDERSÖKNINGAR

Typ: Rapport
Författare: SMHI/Naturvårdsverket
Publicerad:

Sammanfattning

Arbetets tyngdpunkt utgörs av en redogörelse för tillgängliga metoder för vattenföringsbestämning. Metoderna beskrivs mer eller mindre ingående beroende på metodens användbarhet vid vattenundersökningar. Samtidigt redogörs för vissa hydrologiska begrepp samt för hur och var vattenföringsuppgifter kan erhållas.
Vid en vattenundersökning är det väsentligt att fastställa vilka vattenföringsuppgifter som bör ingå och med vilken noggrannhet de måste bestämmas. Det är ofta ändamålsenligt att anpassa dessa önskemål till fordringarna på övriga parametrar i undersökningen. Att behandla frågor om vattenundersökningar och vattenkvalitet i sin helhet faller emellertid utanför ramen för detta arbete.
Frågor om vattenkvalitetsbestämningars tillförlitlighet har dock berörts i begränsad omfattning.
Arbetet kan således inte ge ett uttömmande svar på vilka anspråk på vattenföringsinformation som uppkommer vid varje undersökningstillfälle. För att i någon mån ge problemet en konkret belysning behandlas några exempel på vattenundersökningar. I texten hänvisas ibland till lämplig litteratur genom angivande av referensnummer, vilka återfinns i litteraturförteckningen sist i skriften.
Vissa frågor behandlas i bilagor. Här återfinns ordförklaringar till uttryck som inte behandlas i huvudtexten, instruktioner för vissa vattenföringsbestämningsmetoder, en närmare beskrivning av den verksamhet vid SMHI som berör vattenföringsbestämning samt en kortfattad information beträffande beräkning av transport och val av provtagningsplats i samband härmed.